Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 - Mała infrastruktura

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 
NABÓR Nr 2/2021 
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Cel ogólny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni
Cel szczegółowy 1.3 Poprawa spójności terytorialnej, bezpieczeństwa, estetyki przestrzeni i dziedzictwa kulturowego
Przedsięwzięcie 1.3.1 Mała infrastruktura (Leader)
na operacje
z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 13.01.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 02.02.2021 r.
w godzinach 8.00-16.00

II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

1. Wnioski należy składać do biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zwaną dalej „LGD”, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy RLKS i § 20 rozporządzenia LSR oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o RLKS.
2. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD/DVD) składa się w 2 egzemplarzach.
3. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.
5. Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.
6. W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

IV. Formy wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji nie wyższej niż:

a. 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

b. 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
c. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

V. Zakres tematyczny operacji
Dofinansowanie można otrzymać na: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

VI. Warunki udzielenia wsparcia
Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem LSR”. Operacja musi być zgodna z PROW 2014-2020 oraz realizować wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zwanej dalej „LSR” - zgodnie z zakresem tematycznym naboru.
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

1. W ramach konkursu stosuje się dodatkowo ograniczenie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy lub kwalifikowalnych kosztów operacji:
a. W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być wyższe niż 185 889,00 zł,
b. W przypadku pozostałych typów wnioskodawców wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 185 889,00 zł.
2. Pomoc na operację w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana, jeżeli służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
3. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
a. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwanej dalej „organizacją pozarządową”, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
b. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
c. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany, poza tym obszarem;
d. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
e. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
f. podmiot ten wykaże, że:
- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

g. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
h. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
4. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:
a. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b. jest pełnoletnia,
c. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212 z późn. zm.),
d. miejsce wykonywania  działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przewiduje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
4. O pomoc może ubiegać się również:
a. gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
b. powiat, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt a.
5. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt 1. powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
6. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
Koszty kwalifikowalne:
1. 
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

a. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”,
b. zakupu robót budowlanych lub usług,

c. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
d. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
e. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
f. zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
g. zakupu rzeczy innych niż wymienione w ppkt e) i f), w tym materiałów,
h. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
2. Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
5. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
6. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

1. poniesione:
a. od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b. zgodnie z przepisami:
- o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
c. w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013.
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli Beneficjent:
a. zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
b. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
c. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
Zobowiązania beneficjenta realizującego operację:
1. zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013, a w przypadku beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
2. spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
3. osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
4. niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową”, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013.
5. przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
6. przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.
7. uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości, albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
8. dokonywania zmian w umowie.
9. zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.
Wskaźniki
Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru planuje się realizację:

a. wskaźnika produktu:
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
b. wskaźnika rezultatu:
- Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji.
Warunki wyboru operacji

1. Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym: 
a. zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

b. być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy RLKS, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.);
c. być zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.);
d. być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.
3. Rada wykonuje wyboru operacji z pośród operacji, które są zgodne z LSR, na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych  do dofinansowania.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
a. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
b. liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji zintegrowania podmiotów, zasobów lub celów, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
c. o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.


VII. Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne kryteria wyboru, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej 
www.biebrza-leader.pl oraz w wersji papierowej w biurze LGD.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 33 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 10 punktów.

VIII. Finanse

1. Ograniczenie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy lub kwalifikowalnych kosztów operacji:
a. W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być wyższe niż 185 889,00 zł,

b. W przypadku pozostałych typów wnioskodawców wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 185 889,00 zł.
2. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł
3. Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: 185 889,28 euro/743 557,12 zł po kursie 4 zł/euro.

IX. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:

1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik);
2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (pobierz plik);
3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (pobierz plik);
4. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pobierz plik)
5. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik);
Lista dokumentów:
1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik .excel), (pobierz plik .pdf) + Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf);
2. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz plik .pdf), (pobierz plik .excel) + Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz plik .pdf);
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz) + Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (pobierz plik);
4. Wzór umowy o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf);

  • Załącznik nr 1 do umowy: zestawienie rzeczowo – finansowe (pobierz plik .pdf);

  • Załącznik nr 2 do umowy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pobierz plik .pdf);

  • Załącznik nr 3 do umowy: Kary Administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych(pobierz plik .pdf);

  • Załącznik nr 3 A do umowy: Kary Administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pobierz plik .pdf);

  • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pobierz plik .pdf) + Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (pobierz plik .pdf);

5. Wzór wniosku o płatność (pobierz plik . pdf), (pobierz plik . excel)  + Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pobierz plik .pdf);
6. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik);
7. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy (pobierz plik);

8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki (pobierz plik);
Dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD:
1. Oświadczenie do LGD - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik);

2. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – oryginał (pobierz plik);
3. Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.
X. Inne ważne informacje
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia są dostępne w wersji elektronicznej na stronach: 
www.biebrza-leader.pl www.arimr.gov.pl oraz wrotapodlasia.pl
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek – zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedury oceny wniosku i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia oraz w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny i wyboru wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański pismo wycofujące wniosek o przyznanie pomocy lub inną deklarację związaną z wnioskiem, podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola Tel. 85 712 83 07, e-mail: 
sylwiamurza@biebrza-leader.pl , www.biebrza-leader.pl 
Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:

  • strona internetowa Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl (zakładka konkursy PROW)

bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
Dokumenty programowe:
Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe.
1. Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
2.  Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
3. Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Ustawa Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
5. Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
6. Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.
9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
10. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.
11. Wytyczne nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
12. Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21.03.2017 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.
 
 

Top