Historia

Jesteśmy jedną z dwunastu lokalnych grup działania województwa podlaskiego, które zostały wybrane do wdrażania i realizacji wielofunduszowej strategii rozwoju. Działamy na obszarze 11 gmin: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne. Spoiwem pomiędzy jedynastoma zrzeszonymi gminami jest rzeka Biebrza oraz Biebrzański Park Narodowy.
W dniu 12 czerwca 2015 roku z inicjatywy członków Zarządu i Rady Fundacji Biebrzańskiej odbyło się zebranie założycielskie Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański. W Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskaliśmy wpis w dniu 9 października 2015 roku pod nr 0000579955.
   
Jednym z głównych celów naszego stowarzyszenia było opracowanie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  przy współudziale mieszkańców i podmiotów z naszego obszaru reprezentujacych sektor społeczny, gospodarczy i publiczny. Nasza strategia opiera się na czterech podstawowych obszarach:
- rozwój infrastruktury;
- wysoki poziom edukacji;
- integracja społeczna i zawodowa mieszkańców;
- oraz tożsamość lokalna.
 
Nasza Misja
Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański jest partnerstwem wspólnot samorządowych prowadzących współpracę międzysektorową instytucji samorządowych, pozarządowych, osób prawnych i  partnerów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru, której celem jest rozwój regionu poprzez pobudzenie aktywności społecznej, gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury oraz  poprawę  życia wszystkich mieszkańców w oparciu o lokalną kulturę, tradycję oraz potencjał przyrodniczy.
 
Nasza Wizja
Obszar LGD - Fundusz Biebrzański jest obszarem o rozwiniętej infrastrukturze gospodarczej, społecznej, komunalnej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej z zachowaniem zabytków kultury i dziedzictwa historycznego oraz przyrodniczego.
Tworzone przez aktywnych mieszkańców przedsiębiorstwa bazują na lokalnych zasobach i potencjale, tworząc miejsca pracy.
Zorganizowane społeczności lokalne działają na rzecz dobra wspólnego, podnoszenia jakości życia, bezpieczeństwa i czystego środowiska.  LGD - Fundusz Biebrzański współpracuje z innymi obszarami i  podmiotami na rzecz promocji regionu i lokalnych produktów. LGD inicjuje współpracę transgraniczną z wykorzystaniem potencjału lokalnego.

 

Top