Ankiety monitorujące

Ankiety monitorujące realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020: (aktualizacja w dniu 25.01.2022r.)

 1.  Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):
  • Przedsięwzięcie 2.1.1: Tworzenie mikroprzedsiębiorstw – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS) <pobierz plik> 
  • Przedsięwzięcie 3.1.1: Aktywna integracja społeczna  (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS; Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 3.1.2: Wsparcie rodziny i środowiska (EFS) – działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 3.2.1: Rozwój usług społecznych (EFS) – wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 4.1.1: Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 4.1.2: Mała szkoła – centrum nauki i aktywności (EFS) – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR <pobierz plik>
 2. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):
  • Przedsięwzięcie 1.2.1: Infrastruktura społeczna (EFRR) – projekty z zakresu infrastruktury społecznej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.2: Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) – rewitalizacja małej skali <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.3: Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (EFRR) – projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.4: Infrastruktura edukacyjna (EFRR) – inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.5: Infrastruktura oświetleniowa (EFRR) – montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) <pobierz plik>
 3. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):
  • Przedsięwzięcie 1.3.1: Mała infrastruktura (Leader) – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturowej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 2.2.1: Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader) – rozwijanie działalności gospodarczej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 2.2.2: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) – rozpoczęcie działalności gospodarczej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 5.2.1: Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader) – promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych <pobierz plik>


(WERSJE ARCHIWALNE)
Ankiety monitorujące realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

 1.  Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):
  • Przedsięwzięcie 2.1.1: Tworzenie mikroprzedsiębiorstw – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS) <pobierz plik> 
  • Przedsięwzięcie 3.1.1: Aktywna integracja społeczna  (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS; Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 3.1.2: Wsparcie rodziny i środowiska (EFS) – działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 3.2.1: Rozwój usług społecznych (EFS) – wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 4.1.1: Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 4.1.2: Mała szkoła – centrum nauki i aktywności (EFS) – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR <pobierz plik>
 2. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):
  • Przedsięwzięcie 1.2.1: Infrastruktura społeczna (EFRR) – projekty z zakresu infrastruktury społecznej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.2: Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) – rewitalizacja małej skali <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.3: Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (EFRR) – projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.4: Infrastruktura edukacyjna (EFRR) – inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.5: Infrastruktura oświetleniowa (EFRR) – montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) <pobierz plik>
 3. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):
  • Przedsięwzięcie 1.3.1: Mała infrastruktura (Leader) – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturowej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 2.2.1: Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader) – rozwijanie działalności gospodarczej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 2.2.2: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) – rozpoczęcie działalności gospodarczej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 5.2.1: Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader) – promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych <pobierz plik>
(WERSJE ARCHIWALNE)
Ankiety monitorujące realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:
 1.  Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):
  • Przedsięwzięcie 2.1.1: Tworzenie mikroprzedsiębiorstw – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS) <pobierz plik> 
  • Przedsięwzięcie 3.1.1: Aktywna integracja społeczna  (EFS) – Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 3.1.1: Aktywna integracja społeczna  (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 3.1.1: Aktywna integracja społeczna  (EFS) – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 3.1.2: Wsparcie rodziny i środowiska (EFS) – działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 3.2.1: Rozwój usług społecznych (EFS) – wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 4.1.1: Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 4.1.2: Mała szkoła – centrum nauki i aktywności (EFS) – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR <pobierz plik>
 2. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):
  • Przedsiewzięcie 1.1.1: Infrastruktura ochrony środowiska (EFRR) – ochrona bioróżnorodności i klimatu <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.1: Infrastruktura społeczna (EFRR) – projekty z zakresu infrastruktury społecznej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.2: Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) – rewitalizacja małej skali <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.3: Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (EFRR) – projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 1.2.4: Infrastruktura edukacyjna (EFRR) – inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego <pobierz plik>
 3. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):
  • Przedsięwzięcie 1.3.1: Mała infrastruktura (Leader) – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturowej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 2.2.1: Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader) – rozwijanie działalności gospodarczej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 2.2.2: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) – rozpoczęcie działalności gospodarczej <pobierz plik>
  • Przedsięwzięcie 5.2.1: Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader) – promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych <pobierz plik>

Top