Nabór nr 1/2018/G - Lokalne dziedzictwo - granty

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
w ramach projektu grantowego
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 
NABÓR Nr 1/2018/G
 
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU GRANTOWEGO
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
(zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588)
 
ZADANIA I CELE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO
Inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne, w tym wydarzenia kulturalne, edukacyjne, promocyjne oraz inwestycyjne (np. renowacja, remont z modernizacją, zakup wyposażenia) upowszechniające lokalne dziedzictwo obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 
Cel ogólny Rozwój społeczności lokalnych w oparciu o produkcję, dystrybucję i promocję produktów lokalnych oraz dbałość o tradycję, tożsamość lokalną i dziedzictwo kulturowe
Cel szczegółowy 5.1 Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa obszaru LGD
Przedsięwzięcie 5.1.2 Lokalne dziedzictwo kulturowe (Leader)
 
I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu
Termin, od którego można składać wnioski: 20.11.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 11.12.2018 r.
w godzinach 8.00-16.00
 II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu
Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
III. Sposób składania wniosków o powierzenie grantu
 1. Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru załącznikami należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zwaną dalej „LGD”, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.
 2. Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru załącznikami przygotowuje Grantobiorca, na wzorze udostępnionym przez LGD na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 3. Wniosek o powierzenie grantu opatrzony podpisami Grantobiorcy lub osób reprezentujących składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym: CD lub DVD. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 4. Złożenie wniosku o powierzenie grantu potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o powierzenie grantu, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o powierzenie grantu załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 5. Pracownik LGD nadaje każdemu wnioskowi o powierzenie grantu indywidualne  oznaczenie  (znak sprawy/numer wniosku) i wpisuje je na wniosku w odpowiednim polu.
 6. Termin złożenia wniosku o powierzenie grantu uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków o powierzenie grantu.
 7. W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
 8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.
 9. Wniosek o powierzenie grantu powinien być kompletny i przygotowany starannie. Wszystkie punkty powinny być wypełnione (jeśli nie zaznaczono inaczej).
IV. Wysokość kwoty grantu, intensywność pomocy oraz forma wsparcia
 1. Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 255 000,00 zł
 2. Kwota grantu o jaki może ubiegać się Grantobiorca wynosi od 5 000 zł do 30 000,00 zł
 3. Wartość całkowitych kosztów zadania, stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz nie może być niższa niż 5 tys. zł.
 4. W ramach realizowanego zadania w projekcie grantowym pomoc przyznawana jest w wysokości nie większej niż 100% kosztów kwalifikowalnych.
 5. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
 6. Wkład własny Grantobiorcy może zostać wniesiony do zadania realizowanego w ramach projektu grantowego w przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców
 7. Wysokość limitu na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD wynosi maksymalnie 100 tys. zł.
 8. Grant jest wypłacany w formie refundacji.
 9. Koszty, które mogą stanowić podstawę wyliczenia kwoty grantu, określa §17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588).  Koszty te nie mogą być kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
 10. Informacje na temat terminów i zasad wypłat kosztów na realizację zadania są zawarte w Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 11. Informujemy, iż ostateczna kwota przyznanych grantów zostanie ustalona dopiero po dokonaniu wyboru przez LGD zadań do realizacji w ramach projektu grantowego i zawarciu z Zarządem Województwa umowy o realizacji projektu grantowego.
VWarunki udzielenia wsparcia
 1. Grantobiorcy
Grantobiorcą mogą być podmioty spełniające warunki określone w §3 ust. 1 pkt 2, 3 lub ust. 4 i §4 ust. 1  pkt. 4 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588) oraz nie wykonują działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest przyznawana nawet gdy:
 1. warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
 2. grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański wyklucza z ubiegania się o pomoc osoby fizyczne.
Dany podmiot może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach danego naboru.

 
 1. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego
Inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne, w tym wydarzenia kulturalne, edukacyjne, promocyjne oraz inwestycyjne (np. renowacja, remont z modernizacją, zakup wyposażenia) upowszechniające lokalne dziedzictwo obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 
 1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki
Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach realizowanego grantu planuje się realizację następujących wskaźników produktu:
 • Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii
 • Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
 • Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia
 • Liczba inicjatyw związanych z zachowaniem dziedzictwa
 
W ramach realizacji grantu zaplanowano realizację następujących wskaźników rezultatu:
 • Liczba osób odwiedzających zabytki i obiekty
 • Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne
 
Grantobiorca na etapie konstruowania wniosku o powierzenie grantu powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla danego grantu.

 
 1. Termin realizacji zadań przez Grantobiorców
Zadanie w ramach grantu musi być realizowane w jednym etapie. Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym zadania, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu po zrealizowaniu całego zadania, nastąpi w maksymalnym terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu.
 
 1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone w pkt. V.1,  któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
 1. Koszty kwalifikowalne zadania nie są współfinansowane z innych środków publicznych z wyjątkiem przyznawania grantu na zadanie realizowane przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową” w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
 2. Podmiot ten wykaże, że:
 1. Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 3. Posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 4. Wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 1. Grantobiorca posiada środki techniczne (m.in. pomieszczenia, sprzęt techniczny, zasoby ludzkie, itp.), niezbędne do realizacji zadania w ramach projektu grantowego.
 
 1. Warunki wyboru Grantobiorców
 1. Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588).
 2.  Zadanie musi być zgodne z LSR, w tym:
 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodne z celami projektu grantowego;
 2. jest zgodne z programem, w ramach którego jest planowana realizacja projektu grantowego, z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz na realizację którego może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów;
 3. jest zgodne z zakresem tematycznym, o którym mowa  w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów;
 4. jest objęte wnioskiem o powierzenie grantu, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu.
 1. Zadanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznane za spełniające lokalne kryteria wyboru (8,7 pkt) to znaczy 30% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (29 pkt).
 2. Na podstawie wyników wyboru Grantobiorców, tworzona jest lista przyznanych grantów ustalająca ich kolejność według liczby przyznanych punktów.
 3. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście przyznanych grantów decyduje:
  1. zaangażowanie społeczne – im więcej zdobytych punktów w kryterium tym wyższe miejsce na liście, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  2. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”,  a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  3. o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 
VI. Kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.
Kryteria wyboru Grantobiorców znajdują się w załączniku nr 1 do dokumentu pt. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, (które stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów) udostępnionego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:

http://biebrza-leader.pl/artykul/kryteria-wyboru-grantobiorcow-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow-1513516677
 
 1. Wymagane dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru Grantobiorców
 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik)
 2. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych (pobierz plik)
 3. Karta oceny wniosku i wyboru Grantobiorców do realizacji zadań (pobierz plik)
 4. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pobierz plik)
 5. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik);
 6. Zestawienie dokumentów aplikacyjnych:
 1. Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego (pobierz plik)
 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)
 3. Oświadczenie do LGD - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)
 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – oryginał (pobierz plik);
 5. Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.
 1. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami (pobierz plik)
 2. Wniosek o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego (pobierz plik)
 3. Sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę zadania (pobierz plik)
 4. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako uczestnika szkolenia/warsztatów (pobierz plik)
 
 1. Inne ważne informacje
 1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu lub wniosku na projekt grantowy zaistnieje konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru Grantobiorców do realizacji zadań lub ustalenia kwoty grantu, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie, trybie oraz formie wskazanej w Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
 2. Dokumentacja konkursowa a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego oraz wzór umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie internetowej www.biebrza-leader.pl oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 3. Informacje o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu są zawarte w §14 Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych
 4. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o powierzenie grantu – zasady składania odwołania opisane są w § 28 Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72/XXX/2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 20 września 2018 r.
 5. Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:
ul. Pl. Kościuszki 21, 16-150 Suchowola,
tel. 85 712 83 07,
e-mail: 
katarzynamisztal@biebrza-leader.pl, annawirkowska@biebrza-leader.pl
 
Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:
 • strona internetowa Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl (zakładka konkursy PROW)
 • bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

Top