Pliki do pobrania EFRR 2014-2020

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia - Wnioski składane w ramach EFRR będą wypełniane w generatorze wniosków aplikacyjnych opracowanym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP   https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji -  Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowy  Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - prosimy o zapoznanie się w szczególności z Działaniem 8.6 (Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego)   

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020


Lista warunków udzielenia wsparcia <pobierz plik>

Wytyczne w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji oraz zasady rowności szans kobiet i mężczyzn: <pobierz plik>
Poradnik dotyczący rowności szans kobiet i mężczyzn  w funduszach unijnych na lata 2014-2020 <pobierz plik>
Poradnik dotyczący realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osob z niepełnosprawnościami <pobierz plik>

Top