Deklaracje członkowskie

Zgodnie ze Statutem przystąpienie nowych członków do Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański wymaga złożenia deklaracji członkowskiej, a w przypadku osób fizycznych dodatkowo przedstawienia rekomendacji zawierającej w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowana LSR lub którego dotyczy LSR:
- partnera społecznego lub gospodarczego oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe lub
- gminę wiejską, lub
- gminę miejsko-wiejską, lub
- związek międzygminny, lub inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celów Stowarzyszenia.

 
Wzory deklaracji członkowskich:
-
Deklaracja członkowska osoby prawnej <pobierz plik>
- Deklaracja członkowska osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą <pobierz plik>
- Deklaracja członkowska osoby fizycznej <pobierz plik>
- Ponadto osoba fizyczna zobowiązana jest do zlożenia wraz z Deklaracją oświadczenia o zamieszkaniu na obszarze LSR <pobierz plik>


 

Top