Nabór nr 22/2018 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 22/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 
CEL główny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, związanej z ochroną środowiska, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
CEL szczegółowy 1.1. Poprawa jakości środowiska poprzez rozbudowę infrastruktury
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Infrastruktura ochrony środowiska (EFRR)
 
na operacje z zakresu
 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 5 (Ochrona bioróżnorodności i klimatu)
 
OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 
 
Nr naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-001/18
 
 

I.          Termin składania wniosków:

- Termin, od którego można składać wnioski – 02.01.2018 r. od godziny 08:00

- Termin, do którego można składać wnioski – 22.01.2018 r. do:

- godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014)

- godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

II.                  Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

III.                Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl).
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR, która jest dostępna na stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFRR należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efrr@wrotapodlasia.pl
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR). Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • nie później, niż w terminie podanym w pkt. I (decyduje data wpływu do Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański), wnioski powinny być złożone w 3 egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub trzy oryginały) wraz z załącznikami oraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami: Analizą Wykonalności Projektu (uproszczone Studium Wykonalności/Studium Wykonalności) i modelem finansowym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) – 3 szt.;
 • wraz z oświadczeniem do LGD Fundusz Biebrzański (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze) – 3 szt.;
 • wraz z oświadczeniem o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych (Załącznik nr 6h do wniosku o dofinansowanie). – 3szt.
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

IV.     Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.       Warunki udzielenia wsparcia

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:
Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, obejmującej gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, z wyłączeniem Parków Narodowych i osób fizycznych.
W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.

 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie decydujący będzie przedmiot działalności Wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej, tj. m. in.
 • parki krajobrazowe,
 • JST, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (zasady realizacji projektów w partnerstwie zostały określone w art. 33 ustawy. Postanowienia te określają ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust 1 PZP).
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,
 • przedsiębiorcy.
 
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015  poz. 2009 z późn. zm.).
Wnioskodawca (będący przedsiębiorstwem w myśl przepisów unijnych) nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)) lub gdy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
 
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację:
 • projektów związanych z łagodzeniem skutków zmiany klimatu sprzyjających odbudowie cennych ekosystemów;
 • zbiorników retencyjnych;
 • projektów rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m.in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej, stanowiącymi element uzupełniający projektu).
Projekty muszą być związane z zachowaniem bioróżnorodności.
 
Mogą to być projekty związane z działaniami związanymi z ochroną dolin rzecznych i mokradeł będących obszarami naturalnej retencji wodnej oraz odbudową naturalnej powierzchniowej i podziemnej retencji wodnej (wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych), renaturyzacją rzek i dolin rzecznych.
 
Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być realizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły, nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach przez Komisję Europejską.
 
W przypadku ewentualnych projektów z zakresu małej retencji rozumie się ją jako wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych. Realizowane mogą być tylko działania wykorzystujące kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne oraz inne najlepsze praktyki przedstawione w Wytycznych do realizacji małej retencji w Nadleśnictwach.
 
- Działania z zakresu edukacji ekologicznej mogą być elementem uzupełniającym projektu ale nie koniecznym i nie mogą stanowić jedynego przedmiotu projektu.
- Zakwalifikowanie danego projektu realizowanego na NATURA 2000 (obszar interwencji POIŚ) i parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody (obszar interwencji RPOWP) do interwencji w Programie nastąpi tylko w części interwencji leżącej na obszarze parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody.
- W przypadku projektów mogących oddziaływać na jednolite części wód powierzchniowych i wód podziemnych, współfinansowane będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla do-rzeczy Odry i Wisły.
 
Finansowane działania na obszarze NATURA 2000 muszą być zgodne z wymogami Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020 (PAF). Zakwalifikowanie danego projektu realizowanego na NATURA 2000 (obszar interwencji POIŚ) i parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody (obszar interwencji RPOWP) do interwencji w Programie nastąpi tylko w części interwencji leżącej na obszarze parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody.
 
Współfinansowane będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę  wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, tj. 13,2 pkt.

Maksymalna liczba punktów wynosi 44.
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia okresla dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

 

VI.               Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 201.678,33 PLN.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
 1. Projekty nie objęte pomocą publiczną - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
 2. Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
- w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
 1. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami wynikającymi z aktów regulujących udzielanie wsparcia, w tym udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis w systemie Usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 2. Projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).
 
Projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
Projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami;
 

VII.             Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański:
•             Lokalna Strategia Rozwoju LGD - Fundusz Biebrzański;
•             Procedury wyboru i oceny operacji wraz z kryteriami wyboru;
•             Regulamin Rady LGD - Fundusz Biebrzański.
Zestawienie dokumentów:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie;
 2. Warunki udzielenia wsparcia;
 3. Wzór Oświadczenia do LGD;
 4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji);
 5. Wzór wniosku o dofinansowanie;
 6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
 1. Formularz w zakresie OOŚ(la),   a1) Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOŚ(la),
 2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 8. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osiach głównych.
 1. Wzór wniosku o płatność;
 2. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie;
 4. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR);
 5. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku;
 6. Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia;
 7. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
 8. Regulamin Rady LGD - Fundusz Biebrzański.
 9. Lokalne kryteria wyboru operacji obowiazujace w ramach ogłoszonego naboru.

VIII.           Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujace składajacemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określone są w Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia (Załącznik nr 12 do ogłoszenia o naborze);
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
 4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy  bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.
Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Takie wezwanie wydłuża 45-dniowy termin na dokonanie przez LGD oceny zgodności operacji z LSR, wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia, o 7 dni.
Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
b) na stronie internetowej:
www.biebrza-leader.pl
 
Linki do stron:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.biebrza-leader.pl
 
Pytania i odpowiedzi:

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307
e-mail: sekretariat@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 
 
 

Top