Nabór nr 17/2017 – Infrastruktura społeczna

 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 17/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 
CEL główny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, związanej z ochroną środowiska, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
CEL szczegółowy 1.2. Poprawa jakości infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR)
 
na operacje z zakresu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej)
 
OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 
DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
   
 
Nr naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-028/17
 
 
 1. Termin składania wniosków:
- Termin, od którego można składać wnioski - 30.06.2017 r. od godziny 08:00
- Termin, do którego można składać wnioski - 21.07.2017r. do:
- godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014)
- godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

 
 1. Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

 
 1. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR, która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.htmlW przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFRR należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efrr@wrotapodlasia.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR). Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • nie później, niż w terminie podanym w pkt. I (decyduje data wpływu do Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański), wnioski powinny być złożone w trzech egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub trzy oryginały) wraz z załącznikami oraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami: Analizą Wykonalności Projektu (uproszczone Studium Wykonalności/Studium Wykonalności) i modelem finansowym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD)- 2szt;
 • wraz z oświadczeniem do LGD Fundusz Biebrzański (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze);
 • wraz z oświadczeniem o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych (Załącznik nr 6h do wniosku o dofinansowanie).
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

 
 1. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
 
 1. Warunki udzielenia wsparcia
Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, związanej z ochroną środowiska, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni, Cel szczegółowy 1.2. Poprawa jakości infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR), zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu Nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:
Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z wyłączeniem osób fizycznych.
Obszar realizacji LSR obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.


Typ wnioskodawcy:
 • Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 •  Podmioty ekonomii społecznej,
 • Organizacje pozarządowe.
Wnioskodawcami w ramach projektów dostosowujących obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą być np. NZOZ-y, lub inne podmioty, które wykażą że świadczą ww. usługi.
 
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015  poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Na co?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
 
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności:
 • infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa;
 • infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi);
 • modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług;
 • projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 
Mając na uwadze dezinstytualizację usług społecznych, nie będą wspierane duże placówki czy duże ośrodki pomocy, a budowa nowych będzie możliwa pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz budowa infrastruktury na danym obszarze została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Wsparciem objęte będą placówki takie jak np. klubiki dla dzieci, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w zakresie wielkości placówki należy uwzględnić zapisy Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

 
W przypadku modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające dezinstytualizację usług – nie będzie wspierana infrastruktura spełniająca tylko same funkcje noclegowe. Projekty obejmujące infrastrukturę noclegową muszą uwzględniać inne specjalistyczne usługi np. rehabilitacjne lub terapeutyczne.
W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

 
Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę  wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, tj. 13,2 pkt.
Maksymalna liczba punktów wynosi 44.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

 
 1. Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 500 000,00 PLN

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85% - dotyczy projektów nie objętych pomocą publiczną.
 
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
 
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 15 % (dotyczy projektów nie objętych pomocą publiczną).
 
Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
 
Jeśli projekt będzie spełniał definicję projektu generującego dochód (art. 61 rozporządzenia ramowego), konieczne będzie zastosowanie metody tzw. luki w finansowaniu (art. 61 ust.3 lit b rozporządzenia ramowego).

 
 1. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
 • Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
Zestawienie dokumentów:
1.
Wzór umowy o dofinansowanie;
2.
Warunki udzielenia wsparcia;
3.
Wzór Oświadczenia do LGD;
4.
Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji);
5.
Wzór wniosku o dofinansowanie;
6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
a)
Formularz w zakresie OOŚ(la),    a1) Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOŚ(la),
b) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
c)
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
d) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
e)
Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,
f) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
g) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
h)
Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osiach głównych,
7. Wzór wniosku o płatność;
8. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
9. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie;
10. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR);
11. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku;
12. Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia;
13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
14. Regulamin Rady LGD - Fundusz Biebrzański.
 
 1. Inne ważne informacje:
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
 1. Zasady rozpatrywania protestu określone są w Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia (Załącznik nr 12 do ogłoszenia o naborze);
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
 4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

b) na stronie internetowej: www.biebrza-leader.pl
 
Linki do stron:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.biebrza-leader.pl
 
Pytania i odpowiedzi:

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307

 
Koordynator ds. wdrażania PROW i EFRR
tel. 85 71-28-307
e-mail
: marzenabojarzynska@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).
 
 
 
 
 

Top