Komunikat nr 2 do naboru nr 8/2017 r.

Suchowola, dnia 09.05.2017 r.
 
 
Komunikat nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 8/2017
 
dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD oraz Ogólnych warunków umów
 
 
Na podstawie komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 09.05.2017 r., Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:
 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 2. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy.
 
Ad 1) Zmiany we wzorach umów dotyczą:
 • doprecyzowania zapisów na jaki rachunek bankowy przekazywane są transze i na jaki rachunek bankowy przekazywane jest dofinansowanie na pokrycie wydatków Realizatora (§ 2 ust. 4 i 5 dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi),
 • uzupełnienia jaki procent wydatków projektu stanowi cross-financing (§ 4 ust. 3 umów),
 • połączenia w jeden ustęp wskaźników i przedkładanych dokumentów rozliczających (§ 5 ust. 4 dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi),
 • dookreślenia poziomu osiągnięcia wartości docelowej założonych wskaźników, od którego można zastosować regułę proporcjonalności (§ 5 ust. 6 dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi),
 • doprecyzowania przypisu - Należy wykreślić w przypadku, gdy w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalny kierowanym przez społeczność zostanie ograniczona możliwość kwalifikowania wydatków wstecz (§ 6 ust. 6 dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi),
 • rozszerzenia tabeli Harmonogram płatności, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, o „kwotę dofinansowania” w ramach „Kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia”,
 • usunięcia zapisu z Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5 do umowy) dającego możliwość przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane w Załączniku nr 1 do Porozumienia, bądź przetwarzania danych określonych w Załączniku nr 1 w sposób inny niż za pośrednictwem CST (§ 1 ust. 2 i 4),
 • dokonania zmian redakcyjnych.
 
Ad 2) W zakresie zmian w OWU:
 • dodano definicję „ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia” (§ 1 ust. 2 pkt. 21)
 • zmieniono nazwę wskaźnika - wskaźnik efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej (§ 5 ust. 6 pkt 6),
 • przesunięto część ustępu 3 w § 6 do nowego ustępu (§ 6 ust. 8) i wprowadzono nowy zapis dotyczący przypadku wstrzymania terminu zatwierdzenia wniosku o płatność (§ 6 ust. 8),
 • dokonano zmian redakcyjnych.
  
Do pobrania:
 1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD <pobierz plik>
 2. Pełna treść komunikatu Instytucji Zarządzającej <pobierz plik>

Wprowadzane zmiany we wzorach umów oraz OWU mają zastosowanie do następujących naborów:
Oś Priorytetowa IX RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/16
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/16
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/16
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/16
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-008/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-009/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-010/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-011/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-016/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-017/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-018/17
 
  
 

Top