Komunikat nr 1 do naboru nr 12/2018 - zmiana warunków udzielenia wsparcia


Komunikat nr 1
 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr 12/2018
 
(Przedsięwzięcie 4.1.2 Mała szkoła - centrum nauki i aktywności (EFS) – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
na operacje z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)
 
Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/18
 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 1 do Ogłoszenia: Warunki udzielania wsparcia.
 
Zmiana dotyczy rozszerzenia zapisu w ramach Warunków udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (w części V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków):
 
Dotychczasowe brzmienie zapisu: "W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie".
 
Brzmienie zapisu po zmianie: "W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/realizacji projektu".
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowany załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 12/2018:
 
Do pobrania:
  1. Załącznik nr 1: Warunki udzielania wsparcia <pobierz plik>
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  28.05.2018 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 

Top