Komunikat nr 1 do naboru nr 11/2018 - zmiana warunków udzielenia wsparcia - w celu możliwości dokonywania zmian umowy na etapie realizacji projektu

 

Komunikat nr 1

 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Nabór nr 11/2018

(Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej

w ramach

Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)

Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/18

 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 1 do Ogłoszenia: Warunki udzielania wsparcia.
 
Zmiana dotyczy rozszerzenia zapisu w ramach Warunków udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (w części V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków):

Dotychczasowe brzmienie zapisu: "W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie".

Brzmienie zapisu po zmianie: "W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/realizacji projektu".


Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowany załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 11/2018:
 
Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1: Warunki udzielania wsparcia <pobierz plik>

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  28.05.2018 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).

Top