Komunikat do naboru nr 3/2019 - zmiana wzoru umowy o dofinansowanie

Komunikat nr 1
 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr 3/2019

(Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR)
na operacje z zakresu typu projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej)
w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego)

 
Nr naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-001/19

 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie projektu, zmianie ulega Załącznik nr 1 do Ogłoszenia: Wzór umowy o dofinansowanie.
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowany załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 3/2019:
 
Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1: Wzór umowy o dofinansowanie <pobierz plik>

 
Uzasadnienie zmian do ogłoszenia:
Wprowadzenie nowego wzoru umowy o dofinansowanie projektu przez IZ RPO WP zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29.01.2019 r.
 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  publikacji komunikatu, tj. 31.01.2019 r.

Top