Realizacja projektu "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na II półrocze 2023 roku"

Realizacja projektu "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na II półrocze 2023 roku"Informujemy, iż w  dniu 21.07.2023 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0689/23 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na II półrocze 2023 roku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Krótka informacja o projekcie:
 
Projekt pt: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na II półrocze 2023 roku” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX: Rozwój Lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Okres realizacji projektu: 01.07.2023 r. - 31.12.2023 r.
 
Celem projektu jest wdrożenie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu Komunikacji na rok 2023. Projekt jest zgodny z celem głównym 5 LSR oraz celem szczegółowym 5.1 Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa obszaru LGD. Projekt zakłada stworzenie warunków do jego realizacji poprzez zapewnienie zaplecza technicznego i kadrowego w postaci biura stowarzyszenia.
Grupą docelową jest lokalna społeczność obszaru objętego LSR, podmioty deklarujące/realizujące wsparcie na obszarze LSR, pracownicy biura LGD oraz członkowie zarządu, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • ​​​​zatrudnianie pracowników biura;

  • zapewnienie funkcjonowania biura;

  • realizacja Planu komunikacji;

Całkowita wartość projektu wynosi 138.450,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 131.305,33 zł (94,84% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu), wkład własny Beneficjenta – 7.145,00 zł (5,16 % wartości projektu).
 
Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizuje cel szczegółowy: Wzrost partycypacji społecznej w realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Aktualizacja z dnia 06.11.2023 roku
W dniu 31.10.2023 roku podpisano Aneks nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0689/23-01 do umowy z dnia 21.07.2023 o dofinansowanie projektu "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na II półrocze 2023 roku".
Zmianie uległa całkowita wartość projektu, która obecnie wynosi 180 774,81 zł, w tym wartość dofianansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 171 337,31 zł (94,78% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu) oraz wkład własny Beneficjenta - 9 437,50 zł. 

Top