Wyniki naboru nr 8/2018 - Promowanie obszaru LSR

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny Naboru nr 8/2018 w ramach Przedsięwzięcia 5.2.1 Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader) na operacje z zakresu: promowania obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 18.05.2018 r. <pobierz plik>

  2. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  <pobierz plik>

  3. Lista operacji wybranych do dofinansowania <pobierz plik>

  4. Lista operacji niewybranych do dofinansowania <pobierz plik>

 
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności,  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek są zawarte w  art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 
 
Wzór protestu 
<pobierz plik>

Top