Wyniki naboru nr 1/2017 - Programy Aktywności Lokalnej

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2017 w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) - Programy Aktywności Lokalnej - wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego:

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 18.02.2017 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju <pobierz plik>
  3. Lista operacji wybranych <pobierz plik>

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu <pobierz plik>

Top