Wyniki naboru nr 10/2018 - Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny Naboru nr 10/2018 w ramach Przedsięwzięcia: 1.2.4 Infrastruktura edukacyjna (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 10, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.06.2018 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  <pobierz plik>
  3. Lista operacji wybranych do dofinansowania <pobierz plik>
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności,  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek są zawarte w  art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 
 
Wzór protest
<pobierz plik>

Top