Statut Lokalnej Grupy Działania z dnia 11.04.2017 r.

Statut Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 11.04.2017 r. <pobierz plik>

Top