Ogłoszenie o naborze - Nabór nr 8/2018 - Promowanie obszaru LSR


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR Nr 8/2018
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Cel ogólny 5 Rozwój społeczności lokalnych w oparciu o produkcję, dystrybucję i promocję produktów lokalnych oraz dbałość o tradycję, tożsamość lokalną i dziedzictwo kulturowe
Cel szczegółowy 5.2 Rozwój potencjału gospodarczego społeczności poprzez produkty lokalne i rynki zbytu
Przedsięwzięcie 5.2.1 Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader)
na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  
I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 16.04.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 30.04.2018 r.
w godzinach 8.00-16.00
 
II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
 
III. Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy
 1. Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zwaną dalej „LGD”, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.
 2. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD, składa się w 2 egzemplarzach.
 3. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
 5. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD potwierdzająca złożenie wniosku nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.
W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

IV. Formy wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie wyższej niż:
 1. 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 2. 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
  1. Podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. Organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Pomoc ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 5. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwanego dalej „PROW 2014-2020” wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta.
 6. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 5 uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.
 7. W przypadku realizacji operacji w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 5, przez każdy z podmiotów realizujących tę operację wysokość limitu pomocy na beneficjenta jest pomniejszana każdemu podmiotowi o jednakową kwotę stanowiącą iloraz kwoty pomocy przyznanej na operację oraz liczby podmiotów realizujących tę operację.
 8. W przypadku wspólnej realizacji operacji przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 5, przez każdy z podmiotów realizujących tę operację, wysokość limitu pomocy na beneficjenta jest pomniejszana każdemu podmiotowi o kwotę stanowiącą iloczyn procentowego udziału każdego z tych podmiotów we wnioskowanej kwocie pomocy wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy oraz kwoty pomocy przyznanej na operację.
 9. Przepisów ust. 5-8 nie stosuje się do przyznania pomocy LGD oraz podmiotowi będącemu jednostką sektora finansów publicznych.
V. Zakres tematyczny operacji
Zakres tematyczny operacji  jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.) w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 
VIWarunki udzielenia wsparcia
Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.) zwanego dalej „Rozporządzeniem LSR”.
Operacja musi być zgodna z PROW 2014-2020 oraz realizować wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zwanej dalej „LSR” - zgodnie z zakresem tematycznym naboru.
 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:
 1. W ramach konkursu stosuje się dodatkowo ograniczenie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy lub kwalifikowalnych kosztów operacji:
  1. W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być wyższe niż 55 000,00 zł,
  2. W przypadku pozostałych typów wnioskodawców wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 55 000,00 zł.
 2. Pomoc na operację w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych jest przyznawana, jeżeli operacja:
  1. nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;
  2. nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.
 3. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
 1. koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – warunku  nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową” w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich (EFFROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem 1305/2013”;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany, poza tym obszarem;
 4. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”.
 5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
 6. podmiot ten wykaże, że:
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 1.   realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 2. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.
4. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.
 
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
 1. Osobą fizyczną, jeżeli:
 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. jest pełnoletnia,
 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460),
 4. miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
 1. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 2. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
 3. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 4. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca  2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
 5. O pomoc może ubiegać się również:
 1. gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
 2. powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt a).
 
Koszty kwalifikowalne
 1. Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:
  1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
  2. zakupu robót budowlanych lub usług,
  3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
  5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
  6. zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
  7. zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w ppkt e) i f), w tym materiałów,
  8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
-  które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
 1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.). Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
 2. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową  tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
 3. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
 4. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:
  1. poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
  2. poniesione zgodnie z przepisami:
   • o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
   • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
  3. poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
  4. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt  i rozporządzenia nr 1305/2013.
Wskaźniki
Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację wskaźnika produktu:
 • Liczba wydarzeń promocyjnych obszaru objętego LSR w tym produkty lokalne
Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźnik specyficzny dla operacji.
 
Warunki wyboru operacji
 1. Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym: 
  1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
  2. być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy RLKS , oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy RLKS;
  3. być zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy RLKS;
  4. być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.
 3. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych  do dofinansowania.
 4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
  1. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  2. liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji zintegrowania podmiotów, zasobów lub celów, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  3. o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
VII. Kryteria wyboru operacji 
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne kryteria wyboru, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 36 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 10,8 punktów.
 
VIII. Finanse
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 275 899,00 zł.
 
IX. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:
 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik)
 2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR(pobierz plik)
 3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (pobierz plik);
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru (pobierz plik)
 5. Regulamin Rady LGD (pobierz plik)
 
 Zestawienie dokumentów:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf) (pobierz plik .xlsx)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf)
 3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących o przyznanie pomocy do wielokrotnego wypełniania (pobierz plik .pdf) (pobierz plik .xlsx)
 4. Wzór umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik .pdf)
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pobierz plik .pdf)
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pobierz plik .pdf)
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pobierz plik .pdf)
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pobierz plik .pdf)
 5. Wniosek o płatność- (pobierz plik .pdf) (pobierz plik. excel)
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pobierz plik .pdf)
 7. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących o płatność do wielokrotnego wypełniania (pobierz plik .pdf) (pobierz plik .xlsx)
 8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki (pobierz plik)
 9. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji (pobierz plik)
Dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD:
 1. Oświadczenie do LGD - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)
 2. Zaświadczenie z gminy o ilości mieszkańców danej miejscowości, na terenie której będzie realizowana operacja (zamieszkałych wg stanu na dzień 31.12.2013 r., tj. zameldowanych na stałe lub czasowo) – oryginał
 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – oryginał (pobierz plik);
 4. Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru
 X. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
 1. Zasady rozpatrywania protestu określają Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475).
Wycofanie wniosku.
Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku o przyznanie pomocy. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące wniosek o przyznanie pomocy lub inną deklarację związaną z wnioskiem, podpisana przez siebie lub osoby do tego upoważnione.  
 
Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola, tel. 85 712 83 07, e-mail:
sebastiankarp@biebrza-leader.pl   
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański, ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola;
b) na stronie internetowej:
www.biebrza-leader.pl
 

Top