Nabór nr 11/2017 - dotacje na zakładanie działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR Nr 11/2017
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru
 Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Cel ogólny 2 Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększenie liczby miejsc pracy
Przedsięwzięcie 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader)
na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
I. Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski: 05.06.2017 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 23.06.2017 r.
w godzinach 8.00-16.00

 II. Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną, w 2 tożsamych egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD).
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

IV. Formy wsparcia

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, zwanego dalej „LSR” w ramach wsparcia można uzyskać premię w wysokości 60 000,00 zł na jedną operację.
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

VWarunki udzielenia wsparcia

1. Zakres tematyczny operacji

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; (Dz. U z 2015 poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390), zwanego dalej „rozporządzeniem LSR”).

2. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Rozporządzenie LSR, LSR, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia znajdują się na stronie internetowej 
www.biebrza-leader.pl oraz w biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 36 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 10.8 punktów.

Kolejność przyznawania pomocy jest uwarunkowana liczbą otrzymanych punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Po przyznaniu punktacji zostanie sporządzona lista wniosków wybranych i nie wybranych do finansowania, gdzie pierwszym do finansowania będzie wniosek z najwyższą liczbą punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
 • Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
 • Liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji zintegrowania podmiotów, zasobów lub celów, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryteriów, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
 • O miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

1. Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR
     - zgodnie z zakresem tematycznym naboru.
2. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
 1. osobą fizyczną, jeżeli:
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)
4. Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu:

został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany, poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, który zawiera co najmniej:
  1. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
  2. wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
  3. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
  4. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
  5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.
 6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
5. Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:
 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
  1. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
  2. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie
 1. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
  1. Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
  2. Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 2. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
  1. Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust. 1 rozporządzenia LSR
  2. Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR;
 3. Biznesplan o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia LSR, jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację;
 4. Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
6. Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli:
Planowana działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
 1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. Górnictwo i wydobycie;
 3. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie;
 4. Przetwarzanie i konserwacja ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. Produkcja metali;
 9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 10. Transport lotniczy i kolejowy;
 11. Gospodarka magazynowa.
7. Koszty kwalifikowalne:
 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
  1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.487 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”
  2. zakupu robót budowlanych lub usług,
  3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
  5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
  6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
  7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w ppkt e) i f), w tym materiałów,
  8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
 1. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
 2. W przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
 3. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
  1.  poniesione:
   • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych o których mowa w §17 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia LSR – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
   • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
   • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
  2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013
VI. Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 60 000,00 zł na jedną operację
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru to 600 000,00 zł
Premia będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej w wysokości 100% kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz oświadczenie do LGD - zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Zaświadczenie z gminy o ilości mieszkańców danej miejscowości, na terenie której będzie realizowana operacja wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Wykaz dokumentów:
 1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik .excel), (pobierz plik .pdf) + Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf)
 2. Biznesplan (pobierz plik doc), (pobierz plik .pdf) + Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pobierz plik .pdf) + tabele finansowe 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4 (pobierz plik .excel)
 3. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik .doc)
 4. Wzór umowy o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf)
 5. Załącznik nr 2 do umowy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pobierz plik .pdf)
 6. Wzór wniosku o płatność (pobierz plik. excel),  (pobierz plik. pdf)  + Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pobierz plik .pdf)+ załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów (pobierz plik. excel)
 7. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik .pdf)
 8. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (pobierz plik .pdf)
 9. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pobierz plik .pdf)

VIII. Inne ważne informacje

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia dostępne w wersji elektronicznej na stronach: 
www.biebrza-leader.pl , www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlaskia.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek – zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedury oceny wniosku i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 31/VIII/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 10 listopada 2016 r. oraz w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. Wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z wnioskiem z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola Tel/Fax. 85 712 83 07, e-mail:
sebastiankarp@biebrza-leader.pl , www.biebrza-leader.pl
 

Top