Komunikat do naboru nr 1/2019 - Uszczegółowienie typu wnioskodawcy


 

Komunikat dotyczący uszczegółowienia typu wnioskodawcy dla Naboru nr 1/2019

 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku
ze zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wprowadza się następującą zmianę w dokumentacji konkursowej do naboru wniosków nr 1/2019:

 

  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  uszczegółowieniu ulega typ wnioskodawcy, który otrzymuje brzmienie: Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) - (poprzednie brzmienie: Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych).

  2. Powyższa zmiana skutkuje również analogiczną zmianą w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowaną treść ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 1/2019:
 
Do pobrania:

  1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków <pobierz plik>

  2. Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 <pobierz plik>

 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  18.02.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 
Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzenie zmiany przez IZ RPOWP w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dotyczącej uszczegółowienia typu beneficjenta w ramach działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 20/220/2019 z dnia 14.02.2019 r.).

Top