Komunikat do naboru nr 11/2019 - wydłużenie terminu składania wniosków

Komunikat nr 1

do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Nabór nr 11/2019

Przedsięwzięcie: 1.2.3 Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (EFRR)

na operacje z zakresu Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego)

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 11/2019:

  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  zmianie ulega termin do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 07.06.2019 r. (poprzednia data 27.05.2019 r.).

W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:
- Termin, od którego można składać wnioski – 10.05.2019 r. od godziny 08:00
- Termin, do którego można składać wnioski - 07.06.2019 r. do:
- godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014(EFRR))
- godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

  1. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznej zmiany terminu do którego można składać wnioski.

 
Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 11/2019:
Do pobrania:

  1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków <pobierz plik>

  2. Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD <pobierz plik>

 
Uzasadnienie zmian do ogłoszenia: Wydłużenie przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów.
 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  publikacji komunikatu, tj. 17.05.2019 r.

Top