Komunikat dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS

Komunikat dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS

Komunikat dotyczący zmiany zapisów umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 1. Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów z EFS dotyczy wprowadzenia ograniczenia w ponoszeniu wydatków w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji Projektu dla projektów, których okres realizacji kończy się w grudniu 2023 r.
 2. Zapisy OWU zmianie uległy w następującym zakresie:

  • doprecyzowanie informacji w zakresie aktualizacji harmonogramu płatności przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy,

  • wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjent może być zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów księgowych uczestników projektu,

  • doprecyzowanie zapisów dotyczących nieprawidłowości (§ 9),

 3. Zmiana Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczy aktualizacji w załączniku nr 6, tj. Oświadczeniu uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, danych administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych. Zmiana związana jest ze zmianą nazwy ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego.

 
W załączeniu uaktualniony w ww. zakresie załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków:

 1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami <pobierz plik>

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  11.03.2020 r. (tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd województwa Podlaskiego).
 
Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 108/1759/2020 z dnia 11.03.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Komunikat dotyczy następujących naborów wniosków z EFS ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański:

 1. Nabór nr 13/2019 (nr w GWAEFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-040/19) – typ projektu nr 9 - wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności;

 2. Nabór nr 1/2020 (nr w GWAEFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/20) – typ projektu nr 9 - wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności;

 3. Nabór nr 2/2020 (nr w GWAEFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/20) – typ projektu nr 10 - działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;

 4. Nabór nr 3/2020 (nr w GWAEFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/20) – typ projektu nr 4 - zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;

 5. Nabór nr 4/2019 (nr w GWAEFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20) – typ projektu nr 5 - wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR;

Top