Informacja o terminie posiedzenia Rady w dniu 09.08.2017 r.

Informacja o terminie posiedzenia Rady w dniu 09.08.2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, iż w dniu 09.08.2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr:
  • 13/2017 Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, typ projektu nr 6 (Programy Aktywności Lokalnej), działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 15/2017 Przedsięwzięcie 4.1.1 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, typ projektu nr 4 (Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej), działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 16/2017 Przedsięwzięcie 1.1.1 Infrastruktura ochrony środowiska (EFRR), typ projektu nr 5 (Ochrona bioróżnorodności i klimatu), działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 17/2017 Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR), typ projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej), działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 18/2017 Przedsięwzięcie: 5.2.1 Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader) na operacje z zakresu: promowania obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podczas posiedzenia zostaną również rozpatrzone protesty złożone przez Wnioskodawców w ramach zakończonej oceny wniosków dotyczących naboru nr 11/2017 (Przedsięwzięcie: 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Top