Aktualizacja treści Lokalnej Strategii Rozwoju - konsultacje społeczne

Aktualizacja treści Lokalnej Strategii Rozwoju - konsultacje społeczne

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zaproponowane zmiany wynikają z bieżącej analizy stanu wdrażania LSR. Dodatkowo dostosowano zapisy LSR do dokumentów wewnętrznych stowarzyszenia.
 
Zakres proponowanych zmian został naniesiony w trybie rejestruj zmiany na aktualnej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w załącznikach (tekst dodany widoczny jest w kolorze czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia został przekreślony).
 
Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 18.10.2018 r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@biebrza-leader.pl   lub osobiście w biurze LGD: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola w godzinach pracy biura (8.00-16.00)

 
 
Załączniki:
Lokalna Strategia Rozwoju z propozycją zmian
 <pobierz plik>
Formularz proponowanych zmian do LSR <pobierz plik>

Top