_Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

_Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.
Zaproponowane zmiany wynikają z bieżącej analizy stanu wdrażania LSR i chęci maksymalnego wykorzystania środków w ramach ogłaszanych naborów. Zmiany dotyczą:

  • przesunięć w Planie działania (załącznik nr 3 do LSR) oraz w pozostałych tabelach powiązanych z załącznikiem:
  • aktualizacji listy członków stowarzyszenia (Rozdział I – charakterystyka LGD).
 
Zakres proponowanych zmian został naniesiony w trybie rejestruj zmiany na aktualnej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w załącznikach (tekst dodany widoczny jest w kolorze, a tekst proponowany do usunięcia został przekreślony).
Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 21.02.2023 r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@biebrza-leader.pl     lub osobiście w biurze LGD: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola w godzinach pracy biura (8.00-16.00)
 
Załączniki:
Lokalna Strategia Rozwoju z propozycją zmian
 <pobierz plik>
Formularz proponowanych zmian do LSR <pobierz plik>
 
 

Top