Wyniki naboru nr 2/2019 - Wsparcie małych szkół

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny Naboru nr 2/2019 w ramach przedsięwzięcia 4.1.2 Mała szkoła - centrum nauki i aktywności (EFS) – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 5, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 26.04.2019 r. <pobierz plik>

  2. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  <pobierz plik>

  3. Lista operacji wybranych do dofinansowania <pobierz plik>

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności,  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek są zawarte w  art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 
 
Wzór protestu
 <pobierz plik>

Top