Wyniki naboru nr 1/2018 – Programy Aktywności Lokalnej

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny Naboru nr 1/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej –wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.


1.    Protokół z posiedzenia Rady w dniu 16.02.2018 r.
<pobierz plik>
2.    Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z ogłoszeniem naboru nr 1/2018 <pobierz plik>
3.    Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2018 <pobierz plik>


Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności (Dz.U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w  art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.
 
Wzór protestu
<pobierz plik>
 

Top