Ogłoszenie o naborze - Nabór nr 2/2020 - Wsparcie rodziny i środowiska (EFS)

 

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
NABÓR nr 2/2020

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański 
CEL GŁÓWNY 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji
 
Cele szczegółowe do celu 3:  3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD
 
Przedsięwzięcie 3.1.2 Wsparcie rodziny i środowiska (EFS) –
działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
na operacje z zakresu typu projektu nr 10
- działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/20 
  

I.Termin składania wniosków:

- Termin, od którego można składać wnioski - 31.01.2020 r. od godziny 08:00
- Termin, do którego można składać wnioski - 28.02.2020 r. do:
- godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014(EFS))
- godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

II.Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.1.5

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

 • w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:

  • 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),

  • wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

  • Oświadczenie do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

  • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

IV.Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji. Cel szczegółowy 3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD Przedsięwzięcie 3.1.2 Wsparcie rodziny i środowiska (EFS) - zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,

 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,

 • publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,

 • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

 • podmioty ekonomii społecznej oraz

 • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały nr 91/1443/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej  SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1, tj.:
 
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
10a)     Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m. in. ogniska środowiskowe koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.
10b)     Wsparcie rodziny w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomocowe.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę wynosi 8 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 24.

VI.Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  550 000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

 1. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:
•        Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
•        Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
•        Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 
Zestawienie dokumentów:

 1. Warunki udzielania wsparcia <pobierz plik>

 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu <pobierz plik>

 3. Wzór oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański <pobierz plik>

 4. Wzór oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych <pobierz plik>

 5. Karta oceny wniosku i wyboru operacji <pobierz plik>

 6. Lista warunków udzielenia wsparcia <pobierz plik>

 7. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR <pobierz plik>

 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <pobierz plik>

 9. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego <pobierz plik>

 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług <pobierz plik>

 11.  Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 <pobierz plik>

 12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD <pobierz plik>

 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>

 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>

 15. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem <pobierz plik>

 16. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 <pobierz plik>

 17. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS <pobierz plik>

 18. Potwierdzenie złożenia wniosku <pobierz plik>

 19. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański <pobierz plik>

 20. Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru <pobierz plik>

 21. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1 <pobierz plik>

VIII.Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Załącznik nr 7).
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola;
b) na stronie internetowej
Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
 
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307
Doradca ds. EFS – Małgorzata Bobryk, e-mail:
malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).
Koordynator ds. wdrażania RPO, e-mail: annawirkowska@biebrza-leader.pl

 
[1] Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu nr 12),  projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

Top