Ogłoszenie o naborze - Nabór nr 18/2018 - Infrastruktura społeczna

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 18/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 
CEL główny
1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
CEL szczegółowy 1.2. Poprawa jakości infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR)
 
na operacje z zakresu
 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej)
 
OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
  
Nr naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-045/18
 

 

 1. Termin składania wniosków:

- Termin, od którego można składać wnioski - 13.09.2018 r. od godziny 08:00
- Termin, do którego można składać wnioski - 27.09.2018 r. do:
   - godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014)
   - godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

 1. Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

 1. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR, która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFRR należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania na adres: gwa_efrr@wrotapodlasia.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

 • nie później niż w terminie podanym w pkt. I (decyduje data wpływu do Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański), wnioski powinny być złożone w 3 egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub trzy oryginały) wraz z załącznikami oraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami: Analizą Wykonalności Projektu (uproszczone Studium Wykonalności/Studium Wykonalności) i modelem finansowym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) – 3 szt.;

 • wraz z oświadczeniem do LGD Fundusz Biebrzański (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze).  – 3 szt.;

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

 1. Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 1. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni, Cel szczegółowy 1.2. Poprawa jakości infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR), zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu Nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:
Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, z wyłączeniem osób fizycznych.
Obszar realizacji LSR obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.
 

W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.
 
Typ wnioskodawcy:
- Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
- Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
- Instytucje pomocy i integracji społecznej,
- Jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
- Podmioty ekonomii społecznej,
- Organizacje pozarządowe.
 

Wnioskodawcami w ramach projektów dostosowujących obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą być np. NZOZ-y, lub inne podmioty, które wykażą, że świadczą ww. usługi.
 
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
 

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności:

 • infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa;

 • infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi);

 • modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług;

 • projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 
Mając na uwadze dezinstytualizację usług społecznych, nie będą wspierane duże placówki czy duże ośrodki pomocy, a budowa nowych będzie możliwa pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz budowa infrastruktury na danym obszarze została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.
Wsparciem objęte będą placówki takie jak np. klubiki dla dzieci, placówki opiekuńczo-wychowawcze (
w zakresie wielkości placówki należy uwzględnić zapisy Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

W przypadku modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające dezinstytualizację usług – nie będzie wspierana infrastruktura spełniająca tylko same funkcje noclegowe. Projekty obejmujące infrastrukturę noclegową muszą uwzględniać inne specjalistyczne usługi np. rehabilitacyjne lub terapeutyczne.

Budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

 

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, tj. 13,2 pkt.
Maksymalna liczba punktów wynosi 44.
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

 1. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 655.382,03 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 218.460,00 zł;

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85% (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020).


Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
 
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 15 % (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020).
 
Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
 
Jeśli projekt będzie spełniał definicję projektu generującego dochód (art. 61 rozporządzenia ramowego), konieczne będzie zastosowanie metody tzw. luki w finansowaniu (art. 61 ust.3 lit b rozporządzenia ramowego).

 
 1. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;

 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;

 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

 

Zestawienie dokumentów:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie <pobierz plik>

 2. Warunki udzielenia wsparcia <pobierz plik>

 3. Wzór Oświadczenia do LGD <pobierz plik>

 4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji <pobierz plik>

 5. Wzór wniosku o dofinansowanie <pobierz plik>

 6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 1. Formularz w zakresie OOŚ(la) <pobierz pli>,   a1) Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOŚ(la) <pobierz plik>

 2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością <pobierz plik>

 3. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT <pobierz plik>

 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych <pobierz plik>

 5. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ <pobierz plik>

 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis <pobierz plik>

 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie <pobierz plik>

 8. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osiach głównych <pobierz plik>

 1. Wzór wniosku o płatność <pobierz plik>

 2. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego <pobierz plik>

 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie <pobierz plik>

 4. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR) <pobierz plik>

 5. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku <pobierz plik>

 6. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR <pobierz plik>

 7. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański <pobierz plik>

 8. Regulamin Rady LGD - Fundusz Biebrzański <pobierz plik>

 9. Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru <pobierz plik>

 1. Inne ważne informacje:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (załącznik nr 12 do ogłoszenia).

 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.

 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

 4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu, kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
b) na stronie internetowej:
www.biebrza-leader.pl

 

 
Linki do stron:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.biebrza-leader.pl
 
Pytania i odpowiedzi:

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307
 
e-mail:
sekretariat@biebrza-leader.pl 
(w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 
 
 

 

Top