Ogłoszenie o naborze - Nabór nr 11/2018 - Programy aktywności lokalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 11/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański

 

Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.
Cele szczegółowe do celu 3:  3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD

Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej
 – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/18

 

I.Termin składania wniosków:

- Termin, od którego można składać wnioski - 18.05.2018 r. od godziny 08:00

- Termin, do którego można składać wnioski - 08.06.2018 r. do:

- godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014)

- godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD). 

II.Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.4

         Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku

 • w wersji papierowej wnioski powinny być złożone:

  • w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

  • Oświadczenie do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

        do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

IV.Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD, przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

 1. instytucje pomocy i integracji społecznej:

 1.             jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej;

 2. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 3. inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

 1. podmioty ekonomii społecznej1:

 1.             przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

 2. podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

 3. organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 4. podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej;

 1. jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:

6a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub    wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
6b) 
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu  decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
6c) 
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu    wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie   aktywizacji zawodowej);
6d) 
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub    złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.


Programy aktywności lokalnej realizowane są w powiązaniu z lokalnymi programami pomocy społecznej. OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 12,3 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

VI.Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 2.224.319,51 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:


Załącznik nr 1: Warunki udzielania wsparcia <pobierz plik>
Załącznik nr 2: Wzór wniosku o dofinansowanie <pobierz plik>
Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański <pobierz plik>
Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych <pobierz plik>
Załącznik nr 5: Karta oceny wniosku i wyboru operacji <pobierz plik>
Załącznik nr 6: Lista warunków udzielenia wsparcia <pobierz plik>
Załącznik nr 7: Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR <pobierz plik>
Załącznik nr 8: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie <pobierz plik>
Załącznik nr 9: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego <pobierz plik>
Załącznik nr 10: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług <pobierz plik>
Załącznik nr 11: Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 <pobierz plik>
Załącznik nr 12: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD <pobierz plik>
Załącznik nr 13: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>
Załącznik nr 14: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>
Załącznik nr 15: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem <pobierz plik>
Załącznik nr 16: Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 <pobierz plik>
Załącznik nr 17: Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS <pobierz plik>
Załącznik nr 18: Potwierdzenie złożenia wniosku <pobierz plik>
Załącznik nr 19: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański <pobierz plik>
Załącznik nr 20: Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru <pobierz plik>
Załącznik nr 21: Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w Priorytecie Inwestycyjnym 9i <pobierz plik>
Załącznik nr 22: Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów typ 6 <pobierz plik>

VIII.Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach LSR (Załącznik nr 7).
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola;
b) na stronie internetowej:
www.biebrza-leader.pl ;

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307
Doradca ds. EFS – Małgorzata Bobryk, e-mail: malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl
Koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych
tel. 85 71-28-307
e-mail:
annawirkowska@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 


[1] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Top