Ogłoszenie o naborze - Nabór nr 10/2018 - Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 10/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

CEL główny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, związanej z ochroną środowiska, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni
jCEL szczegółowy 1.2. Poprawa jakości infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjne

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.4 Infrastruktura edukacyjna (EFRR)

na operacje z zakresu:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego)

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-023/18
 

I.Termin składania wniosków:

- Termin, od którego można składać wnioski - 18.05.2018 r. od godziny 08:00

- Termin, do którego można składać wnioski - 08.06.2018 r. do:

- godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014)

- godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

II.Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html  W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

 • nie później, niż w terminie podanym w pkt. I (decyduje data wpływu do Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański), wnioski powinny być złożone w 3 egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub trzy oryginały) wraz z załącznikami oraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami: Analizą Wykonalności Projektu (uproszczone Studium Wykonalności/Studium Wykonalności) i modelem finansowym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) – 3 szt.;

 • wraz z oświadczeniem do LGD Fundusz Biebrzański o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5e do ogłoszenia o naborze) – 3 szt.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/ (wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

IV.Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR:
Wszystkie podmioty z obszaru realizacji LSR – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

Obszar realizacji LSR obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz. 2009 z późn. zm.).
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca  2014  r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

UWAGA:
Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.
Wyłanianie partnerów do realizacji projektów powinno odbywać się zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
 
Na co?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 10 Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

 • utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;

 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.
W obszarze infrastruktury edukacyjnej konieczne jest przeprowadzenie diagnozy rzeczywistych potrzeb i deficytów w tym obszarze oraz analizy pod kątem trendów demograficznych celem zapewnienia długofalowej efektywności kosztowej zrealizowanych przedsięwzięć.
Wychowanie przedszkolne należy rozumieć zgodnie z definicją rozdz. 2 art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
Inwestycje są możliwe wyłącznie wówczas, gdy interwencja EFS (Działanie 9.1) jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb w powyższym zakresie.
 
Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę  wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, tj. 13,2 pkt.

Maksymalna liczba punktów wynosi 44.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).

VI.Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 244 566,92 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 1. Projekty nie objęte pomocą publiczną - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

 2. Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:

          - w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

 1. Projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).

Inne limity:

 1. Projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;

 2. Projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

Zestawienie dokumentów:

 1. Warunki udzielenia wsparcia <pobierz plik>

 2. Wzór umowy o dofinansowanie <pobierz plik>

 3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji <pobierz plik>

 4. Wzór wniosku o dofinansowanie <pobierz plik>

 5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

  1. Formularz w zakresie OOŚ(la) <pobierz plik>

  2. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la) <pobierz plik>

  3. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością <pobierz plik>

  4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT <pobierz plik>

  5. Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych <pobierz plik>

  6. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ <pobierz plik>

  7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych <pobierz plik>

  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis <pobierz plik>

  9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis <pobierz plik>

  10. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osiach głównych <pobierz plik>

 6. Wzór wniosku o płatność <pobierz plik>

 7. Lista warunków udzielenia wsparcia <pobierz plik>

 8. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie <pobierz plik>

 9. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR) <pobierz plik>

 10. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku <pobierz plik>

 11. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR <pobierz plik>

 12. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański <pobierz plik>

 13. Regulamin Rady LGD - Fundusz Biebrzański <pobierz plik>

 14. Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru <pobierz plik>

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania-Fundusz Biebrzański:

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD - Fundusz Biebrzański;

 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz z kryteriami wyboru;

 • Regulamin Rady LGD - Fundusz Biebrzański.

VIII.Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (załącznik nr 11 do ogłoszenia).

 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.

 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

 4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu, kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
b) na stronie internetowej:
www.biebrza-leader.pl
 
Linki:

https://rpo.wrotapodlasia.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.biebrza-leader.pl

 
Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307
e-mail
: sekretariat@biebrza-leader.pl  (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Top