Nabór nr 9/2017 - mała infrastruktura


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR Nr 9/2017
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Cel ogólny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, związanej z ochroną środowiska, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
Cel szczegółowy 1.3 Poprawa spójności terytorialnej, bezpieczeństwa, estetyki przestrzeni i dziedzictwa kulturowego.
Przedsięwzięcie 1.3.1 Mała infrastruktura (Leader)
na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 04.05.2017 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 30.05.2017 r.
w godzinach 8.00-16.00
 
II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
 
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w 2 tożsamych egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD).
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 
IV. Formy wsparcia
Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański planuje się wspierać projekty, których całkowita wartość mieści się w  przedziale od 50 000,00 zł do 230 000,00 zł.
 
W ramach konkursu można uzyskać refundację kosztów kwalifikowanych określonych na poziomie:
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.
 
VWarunki udzielenia wsparcia
Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015r., poz. 1570 z późn.zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem LSR.
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
- zgodnie z zakresem tematycznym naboru.
 
VI. Zakres tematyczny operacji
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia LSR).
 
VII. Kryteria wyboru operacji 
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację  wstępną, zgodności z LSR i Programem (PROW 2014-2020) oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 36 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 10,8 punktów.
 
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania –Fundusz Biebrzański, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia znajdują się na stronie internetowej
 www.biebrza-leader.pl oraz w biurze LGD.
 
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
 1. Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
 2. Liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji zintegrowania podmiotów, zasobów lub celów, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryteriów, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
 3. O miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 
VIII. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
 1. Pomoc na operację w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
 2.  Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny  w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
 1. koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej rozporządzeniem nr 1305/2013;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013.
 5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
 6. podmiot wykaże, że:
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 1. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 2. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.
 
IX. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
 1. osobą fizyczną, jeżeli:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584, z późn. zm.),
 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584, z późn. zm.), albo
 1. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 2. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
 3. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 4. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca  2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
 5. O pomoc może ubiegać się również:
 1. gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
 2. powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład  tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt a.

VI. Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 230 000,00 zł na jedną operację.
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 898 059,67 zł.
 
Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji
 • Zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych, o których mowa w art.  45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
 • Mieszczą się w zakresie, o którym mowa w §17 Rozporządzenia LSR;
 • Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych z części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR;
 • W przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów;
 • Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nie przekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszonych o koszty ogólne.
 
X. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Podstawowym dokumentem jest wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi we wniosku, które dotyczą danego beneficjenta.
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
Dodatkowymi załącznikami składanymi do LGD, których przedłożenie nie jest wymagane wnioskiem, a są potrzebne do weryfikacji spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji są:
 • Zaświadczenie z gminy o ilości mieszkańców danej miejscowości na terenie której będzie realizowana operacja (zamieszkałych wg stanu na dzień 31.12.2013 r., tj. zameldownych na stałe lub czasowo).
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.
 • Oświadczenie do LGD - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wykaz dokumentów:
 • Wzór wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik .excel) (pobierz plik .pdf) + Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf)
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf)
 • Załącznik nr 1 do Umowy: Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pobierz plik .pdf)
 • Załącznik nr 2 do Umowy: Wykaz działek ewidencyjnych na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pobierz plik .pdf)
 • Załącznik nr 3 do Umowy: Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pobierz plik .pdf)
 • Załącznik nr 4 do Umowy: Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pobierz plik .pdf)
 • Załącznik nr 5 do Umowy: Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (pobierz plik .pdf)
 • Załącznik nr 5a do Umowy: Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pobierz plik .pdf)
 • Wzór wniosku o płatność (pobierz plik .excel) (pobierz plik .pdf) + Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pobierz plik .pdf) + Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów (pobierz plik .excel)
 • Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik .doc)
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik .pdf)
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020 (pobierz plik .pdf)
 • Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pobierz plik .pdf)
 
XI. Inne ważne informacje
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami  wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia są dostępne w wersji  elektronicznej na stronach:
www.biebrza-leader.pl www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlasia.pl.
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek – zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedury oceny wniosku i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 31/VIII/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 10 listopada 2016 r. oraz w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).
 
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:
ul. Plac Kościuszki 21,
16-150 Suchowola Tel/fax.
85 712 83 07,

e-mail: sebastiankarp@biebrza-leader.pl,
www.biebrza-leader.pl
 

Top