Nabór nr 8/2017 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS)

 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr 8/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański
 
Cel główny 2: Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
Cele szczegółowe do celu 2: 2.1 Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców obszaru LGD
Przedsięwzięcie 2.1.1 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS)
na operacje z zakresu typu projektu nr 3
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
 
 
 
Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-017/17

 

I.Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 24 kwietnia  2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: 22 maja  2017r. do godziny 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad-grudzień 2017 roku
 

II.Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

 

III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są:
 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.4
         Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:
  • w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
  • Oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia),
  • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

IV.Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 2 Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą.  Cele szczegółowe do celu 2: 2.1 Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców obszaru LGD P 2.1.1 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS) – typ projektu 3 - bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – działanie 9.1 SZOOP RPO WP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz. 2009). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
 
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu 3 w ramach Działania 9.1, tj.:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
 • indywidualne doradztwo w  zakresie przygotowania biznesplanu;
 • dotacja inwestycyjna;
 • wsparcie pomostowe:
 • finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych;
 • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).
 
Każdy projekt musi przewidzieć podstawowe formy wsparcia tj.: dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe finansowe.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 12,3 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

VI.Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 050 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 500 000,00 PLN
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: - minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95 %.
 
Niezbędne dokumenty
Załącznik nr 1: Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański
Załącznik nr 4: Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
Załącznik nr 5: Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały Nr 173/2263/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 listopada 2016 r.
Załącznik nr 6: Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR (część III)
Załącznik nr 7: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 8: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach typu operacji nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.
Załącznik nr 9: Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Załącznik nr 10: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD
Załącznik nr 11: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
Załącznik nr 12: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
Załącznik nr 13: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem
Załącznik nr 14: Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
Załącznik nr 15: Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Załącznik nr 16: Wzór potwierdzenia złożenia wniosku
Załącznik nr 17: Zasady realizacji projektów w ramach działania  9.1 typ projektu nr 3
Załącznik nr 17.1: Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu – zakres minimalny
Załącznik nr 17.2: Wzór Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – zakres minimalny
Załącznik nr 18: Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)
Załącznik nr 19: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek


W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (Załącznik nr 6).
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307
Koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych
tel. 85 71-28-307

e-mail: annawirkowska@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Top