Nabór nr 4/2017 - rewitalizacja na poziomie lokalnym

                                   

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 4/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 
CEL główny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, związanej z ochroną środowiska, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
CEL szczegółowy 1.2. Poprawa jakości infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR)
 
na operacje z zakresu
 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)
 
OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020

 

 
 

Nr naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-005/16

 
 

I.         Termin składania wniosków:

- Termin, od którego można składać wnioski - 30 grudnia 2016 r. od godziny 08:00

- Termin, do którego można składać wnioski -  27 stycznia 2017r. do:

- godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014)

- godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

 

II.                Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
 

III.             Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR, która jest dostępna na stronie:
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFRR należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efrr@wrotapodlasia.pl
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR). Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

 • nie później, niż w terminie podanym w pkt. I (decyduje data wpływu do Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański), wnioski powinny być złożone w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami oraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

 • wersji elektronicznej wniosku (XML i/lub PDF), wraz z załącznikami: Analizą Wykonalności Projektu (uproszczone Studium Wykonalności/Studium Wykonalności) i modelem finansowym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);

 • oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

IV.   Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 1. Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, obejmującej gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, z wyłączeniem osób fizycznych

Typ wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

 • Organizacje pozarządowe,

 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

 • Kościoły i inne związki wyznaniowe

 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

 • Podmioty ekonomii społecznej,

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

 
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015  poz. 2009).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański  w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
 
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:
- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
- udostępnienie terenów dla mieszkańców.
 

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę  wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, tj. 14 pkt.

Maksymalna liczba punktów wynosi 44.
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia  - (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

 

VI.             Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 3 050 000,00  PLN

 
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:
- minimum 15 % (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych (dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020)) wydatków kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85% - dotyczy projektów nie objętych pomocą publiczną.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.
 
W przypadku realizacji operacji w mieście powiatowym całkowita wartość kosztów nie może przekroczyć 1 mln zł, operacja ma spełniać definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
 
W przypadku inwestycji w zakresie kultury (infrastruktura małej skali) wartość nie może być większa niż pułapy określone w dokumentach programowych.
 

VII.          Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie; <pobierz plik>

 2. Warunki udzielenia wsparcia; <pobierz plik>

 3. Wzór Oświadczenia do LGD; <pobierz plik>

 4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji); <pobierz plik>

 5. Wzór wniosku o dofinansowanie; <pobierz plik>

 6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
  a) Formularz w zakresie OOŚ(la), <pobierz plik>
  b) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, <pobierz plik>
  c) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, <pobierz plik>
  d) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, <pobierz plik>
  e) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ, <pobierz plik>
  f) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, <pobierz plik>
  g) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.  <pobierz plik>

 7. Wzór wniosku o płatność; <pobierz plik>

 8. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego; <pobierz plik>

 9. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie; <pobierz plik>

 10. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR); <pobierz plik>

 11. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku; <pobierz plik>

 12. Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia; <pobierz plik>

 13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański <pobierz plik>

 

VIII.       Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określone są w Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia (Załącznik nr 12 do ogłoszenia o naborze);

 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

 
Linki do stron:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://biebrza-leader.pl 
 
Pytania i odpowiedzi:

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307
Koordynator ds. wdrażania PROW i EFRR
tel. 85 71-28-307
e-mail:
katarzynakorzeniewska@biebrza-leader.pl  (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

 
 

 

Top