Nabór nr 3/2017 - mała infrastruktura

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR Nr 3/2017 w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Cel ogólny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, związanej z ochroną środowiska, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni
Cel szczegółowy 1.3 Poprawa spójności terytorialnej, bezpieczeństwa, estetyki przestrzeni i dziedzictwa kulturowego
Przedsięwzięcie 1.3.1 Mała infrastruktura (Leader)
na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
 
I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 27.12.2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 25.01.2017 r.
w godzinach 8.00-16.00
 
II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
 
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 
IV. Formy wsparcia
Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na jedna operację można uzyskać pomoc w wysokości do 230 000,00 zł.
W ramach konkursu można uzyskać refundację kosztów kwalifikowanych określonych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych oraz 100% kosztów – w przypadku pozostałych podmiotów.
 
V. Warunki udzielenia wsparcia
 
Zakres tematyczny operacji
 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Dz.U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).
 
 
Kryteria wyboru operacji
 
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia znajdują się na stronie internetowej
www.biebrza-leader.pl oraz w biurze LGD.
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 36 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 11 punktów.
 
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

 1. Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

 2. Liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji zintegrowania podmiotów, zasobów lub celów, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryteriów, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

 3. O miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
 
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
- zgodnie z zakresem tematycznym naboru.
 
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 1. osobą fizyczną, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • jest pełnoletnia,

 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584, z późn. zm.),

 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584, z późn. zm.), albo

 1. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

 2. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 3. O pomoc może ubiegać się również:

 1. gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

 2. powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład  tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt 1.

 
Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny  w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.;

 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

 6. podmiot ten wykaże, że:

 1. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

 2. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

 3. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

 4. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

 1. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

 2. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Pomoc na operację w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

 
VI. Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 230 000,00 zł na jedną operację.
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 2 580 000,00 zł
 
VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 
Wykaz dokumentów:

 • Wzór wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik) + Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik)
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy (pobierz plik)
 • Załącznik nr 1 do Umowy: Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pobierz plik)
 • Załącznik nr 2 do Umowy: Wykaz działek ewidencyjnych na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pobierz plik)
 • Załącznik nr 3 do Umowy: Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pobierz plik)
 • Załącznik nr 4 do Umowy: Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pobierz plik)
 • Załącznik nr 5 do Umowy: Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (pobierz plik)
 • Załącznik nr 5a do Umowy: Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pobierz plik)
 • Wzór wniosku o płatność (pobierz plik) + Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pobierz plik) + Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów (pobierz plik)
 • Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik)
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020 (pobierz plik)
 • Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pobierz plik)
 

VIII. Inne ważne informacje
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia dostępne w wersji elektronicznej na stronach:
www.biebrza-leader.pl www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlasia.pl

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek – zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedury oceny wniosku i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 31/VIII/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 10 listopada 2016 r. oraz w oraz w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).
 
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
Tel/fax. 85 712 83 07, e-mail:
katarzynakorzeniewska@biebrza-leader.pl www.biebrza-leader.pl

Top