Nabór nr 2/2019/G - Aktywne społeczności lokalne - granty

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
w ramach projektu grantowego
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 
NABÓR Nr 2/2019/G
 
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU GRANTOWEGO
 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
(zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 664) zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”)
 
ZADANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO
Działania edukacyjne podnoszące wiedzę, w tym szkolenia dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map, bądź folderów promujących obszar LGD. Promocja obszaru poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach, targach itp. Organizacja wydarzeń, imprez, a także zakup m.in. regionalnych strojów, instrumentów, wyposażenia służących promowaniu obszaru LSR.
 
Cel ogólny Rozwój społeczności lokalnych w oparciu o produkcję, dystrybucję i promocję produktów lokalnych oraz dbałość o tradycję, tożsamość lokalną i dziedzictwo kulturowe
Cel szczegółowy 5.1 Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa obszaru LGD
Przedsięwzięcie 5.1.1 Aktywne społeczności lokalne (Leader)
 
I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu
Termin, od którego można składać wnioski: 22.11.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 17.12.2019 r.
w godzinach 8.00-16.00
 II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu
Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
III. Sposób składania wniosków o powierzenie grantu
 1. Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru wniosków załącznikami należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zwaną dalej „LGD”, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.
 2. Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru załącznikami przygotowuje Grantobiorca, na wzorze udostępnionym przez LGD na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 3. Wniosek o powierzenie grantu opatrzony podpisami Grantobiorcy lub osób reprezentujących składany jest w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym: CD lub DVD. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 4. Złożenie wniosku o powierzenie grantu potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o powierzenie grantu, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o powierzenie grantu załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 5. Pracownik LGD nadaje każdemu wnioskowi o powierzenie grantu indywidualne  oznaczenie  (znak sprawy/numer wniosku) i wpisuje je na wniosku w odpowiednim polu.
 6. Termin złożenia wniosku o powierzenie grantu uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków o powierzenie grantu.
 7. W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
 8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.
 9. Wniosek o powierzenie grantu powinien być kompletny i przygotowany starannie. Wszystkie punkty powinny być wypełnione (jeśli nie zaznaczono inaczej).
IV. Wysokość kwoty grantu, intensywność pomocy oraz forma wsparcia
 1. Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 300 000,00 zł
 2. Kwota grantu o jaki może ubiegać się Grantobiorca wynosi: od 5000,00 zł do 20 000,00 zł
 3. Wartość całkowitych kosztów zadania, stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz nie może być niższa niż 5 tys. zł.
 4. W ramach realizowanego zadania w projekcie grantowym pomoc przyznawana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 5. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
 6. Wkład własny Grantobiorcy może zostać wniesiony do zadania realizowanego w ramach projektu grantowego w przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców
 7. Wysokość limitu na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD wynosi maksymalnie 100 tys. zł.
 8. Grant jest wypłacany w formie prefinansowania.
 9. Koszty, które mogą stanowić podstawę wyliczenia kwoty grantu, określa §17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia o wdrażaniu LSR. Koszty te nie mogą być kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
 10. Informacje na temat terminów i zasad wypłat kosztów na realizację zadania są zawarte w Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 11. Informujemy, iż ostateczna kwota przyznanych grantów zostanie ustalona dopiero po dokonaniu wyboru przez LGD zadań do realizacji w ramach projektu grantowego i zawarciu z Zarządem Województwa umowy o realizacji projektu grantowego.
VWarunki udzielenia wsparcia
 1. Grantobiorcy
O pomoc mogą ubiegać się:
- organizacje pozarządowe
- ośrodki kultury
- KGW rejestrowe
- Parafie
Pomoc przyznaje się jeżeli:
 1. Obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
 2. Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.
Dany podmiot może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach danego naboru.
 1. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego
Działania edukacyjne podnoszące wiedzę, w tym szkolenia dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map, bądź folderów promujących obszar LGD. Promocja obszaru poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach, targach itp. Organizacja wydarzeń, imprez, a także zakup m.in. regionalnych strojów, instrumentów, wyposażenia służących promowaniu obszaru LSR.
 1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki
Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach realizowanego przedsięwzięcia P5.1.1 Aktywne społeczności lokalne planuje się realizację następujących wskaźników produktu:
 • Liczba uczestników projektów – 1000 osób
 • Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia – 15 szt.
 • Liczba wspartych projektów – 24 szt.
 
W ramach realizowanego celu szczegółowego 5.1 Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa obszaru LGD zaplanowano realizację następujących wskaźników rezultatu:
 • Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne – 7 szt.  
Grantobiorca na etapie konstruowania wniosku o powierzenie grantu powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla danego grantu.
 
 1. Termin realizacji zadań przez Grantobiorców
Zadanie w ramach grantu musi być realizowane w jednym etapie. Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym zadania, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu po zrealizowaniu całego zadania, nastąpi w maksymalnym terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu.
 
 1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone w pkt. V.1,  jeżeli:
 1. Koszty kwalifikowalne zadania nie są współfinansowane z innych środków publicznych z wyjątkiem przyznawania grantu na zadanie realizowane przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową” w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
 2. Podmiot ten wykaże, że:
 1. Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 3. Wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 1. Grantobiorca posiada środki techniczne (m.in. pomieszczenia, sprzęt techniczny, zasoby ludzkie, itp.), niezbędne do realizacji zadania w ramach projektu grantowego.
 
 1. Warunki wyboru Grantobiorców
 1. Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 664).
 2.  Zadanie musi być zgodne z LSR, w tym:
 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodne z celami projektu grantowego;
 2. jest zgodne z programem, w ramach którego jest planowana realizacja projektu grantowego, z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz na realizację którego może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów;
 3. jest zgodne z zakresem tematycznym, o którym mowa  w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów;
 4. jest objęte wnioskiem o powierzenie grantu, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu.
 1. Zadanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznane za spełniające lokalne kryteria wyboru (8,7 pkt) to znaczy 30% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (29 pkt).
 2. Na podstawie wyników wyboru Grantobiorców, tworzona jest lista rankingowa przyznanych grantów ustalająca ich kolejność według liczby przyznanych punktów.
 3. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście przyznanych grantów decyduje:
  1. Zaangażowanie społeczne – im więcej zdobytych punktów w kryterium tym wyższe miejsce na liście, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  2. Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”,  a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  3. o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 
VI. Kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.
Kryteria wyboru Grantobiorców znajdują się w załączniku nr 1 do dokumentu pt. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, (które stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów) udostępnionego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:
www.biebrza-leader.pl  
Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji:
I. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE Preferuje się wnioskodawców włączających do współpracy przy realizacji grantu wolontariuszy i partnerów społecznych 10 pkt – wnioskodawca jest partnerem społecznym lub organizacją pozarządową
5 pkt - wnioskodawca przewiduje współpracę przy realizacji grantu  wolontariuszy lub partnerów społecznych
0 pkt - wnioskodawca nie przewiduje zaangażowania w realizację projektu wolontariuszy i partnerów społecznych
Wniosek o powierzenie grantu
II. 
WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli zadanie przewidziane do realizacji w ramach operacji grantowej wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe. Przez lokalne zasoby należy rozumieć zasoby materialne i niematerialne wraz z wartościami duchowymi, mające znaczenie dla tożsamości regionu i rozwoju społeczno – kulturalnego (Do zasobów materialnych zalicza się w szczególności układy urbanistyczne, zabytkową zabudowę reprezentującą różne wykształcone historycznie typy, zespoły form krajobrazu zielonego, wartości archeologiczne, a także zasoby ruchome (kolekcje, archiwa, zbiory biblioteczne i muzealne). Zasobami niematerialnymi są historycznie wykształcone więzi i struktury wewnątrz społeczności, folklor, historyczne tradycje miejsc i społeczności 3 pkt - Działania przewidziane do realizacji w ramach operacji grantowej wykorzystują trzy rodzaje lokalnych zasobów tj. przyrodnicze, historyczne i kulturowe
2 pkt - Działania przewidziane do realizacji w ramach operacji grantowej wykorzystują dwa rodzaje lokalnych zasobów (tj. przyrodnicze lub/i historyczne lub/i kulturowe)
0 pkt - Działania przewidziane do realizacji w ramach operacji grantowej nie wykorzystuje zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych lub tylko jeden z nich
 

 
Wniosek o powierzenie grantu
III. WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FINANSOWANIE PROJEKTU Preferuje się projekty, w których przewidziano wkład własny wnioskodawcy.
Wnioskodawca w ramach kosztów całkowitych wykazał wkład własny w realizowaną operację (finansowy lub niefinansowy tj. wycena pracy własnej, użyczenie sprzętu, nieruchomości). Premiuje się projekty, które angażują wkład własny finansowy lub/i niefinansowy w realizowany projekt. W przypadku nie stwierdzenia wkładu własnego w realizowaną operację nie przyznaje się punktów
5 pkt - wnioskodawca przewidział wkład własny do grantu
0 pkt - wnioskodawca nie przewiduje wkładu własnego do grantu

 
Wniosek o powierzenie grantu
IV.  ODDZIAŁYWANIE OPERACJI NA GRUPĘ DEFAWORYZOWANĄ ZIDENTYFIKOWANĄ W LSR Preferuje się projekty skierowane do przynajmniej jednej grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w rozdziale III. LSR Diagnoza – opis obszaru i ludności (s.15)
 
 
 
 
.
6 pkt – projekt skierowany jest do co najmniej dwóch grup defaworyzowanych na obszarze LSR
3 pkt – projekt skierowany jest do jednej grupy defaworyzowanej na obszarze LSR
0 pkt – projekt nie jest skierowany do grupy defaworyzowanej na obszarze LSR
 
 
 
 
 
 

 
Wniosek o powierzenie grantu
V. DORADZTWO LGD Preferuje się wnioskodawców, którzy korzystali osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu 5 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa
0 pkt – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa
Karty udzielonego doradztwa sporządzane przez LGD
 
 1.  Zestawienie dokumentów aplikacyjnych:
 1. Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego (pobierz plik)
 2. Oświadczenie do LGD - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)
 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – oryginał (pobierz plik)
 
 1. Pozostałe dokumenty, z którymi powinien zapoznać się Grantobiorca:
 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (link)
 2. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych (link)
 3. Karta oceny wniosku i wyboru Grantobiorców do realizacji zadań (pobierz plik)
 4. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pobierz plik)
 5. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (link);
 6. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami (pobierz plik)
 7. Wniosek o rozliczenie grantu zawierający sprawozdanie w ramach projektu grantowego (pobierz plik)
 8. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)
 9. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako uczestnika szkolenia/warsztatów (pobierz plik)
 10. Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego grantu (pobierz plik)
 
 1. Inne ważne informacje
 1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu lub wniosku na projekt grantowy zaistnieje konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru Grantobiorców do realizacji zadań lub ustalenia kwoty grantu, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie, trybie oraz formie wskazanej w Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
 2. Dokumentacja konkursowa a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego oraz wzór umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie internetowej www.biebrza-leader.pl oraz w biurze Lokalnej Grupy działania – Fundusz Biebrzański.
 3. Informacje o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu są zawarte w §14 Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych
 4. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o powierzenie grantu – zasady składania odwołania opisane są w § 28 Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych
 5. Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:
ul. Pl. Kościuszki 21, 16-150 Suchowola,
tel. 85 712 83 07,
e-mail:
katarzynamisztal@biebrza-leader.pl,
 
Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:
 • strona internetowa Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl (zakładka konkursy PROW)
 • bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
  
 

Top