Komunikat nr 2 do naboru nr 13/2017 - wydłużenie terminu składania wniosków

Suchowola, dnia 22.06.2017 r.
 
 

 
Komunikat nr 2
do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 13/2017
 
(Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej 
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)
 
 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 13/2017:
  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  zmianie ulega termin do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 11.07.2017 r.W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:
„Termin, od którego można składać wnioski: 12.06.2017 r. od godziny 08.00.
Termin, do którego można składać wnioski: 11.07.2017 r. do godziny 16.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 roku.”  
  1. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznych zmian terminu do którego można składać wnioski.
 Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 13/2017:
 
Do pobrania:
  1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków <pobierz plik>
  2. Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 6 programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <pobierz plik>
 
 

Top