Komunikat nr 2 do naboru nr 1/2018
Komunikat nr 2
do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 1/2018

 
(Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)
 
Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/17
 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowany załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 1/2018:
 
Do pobrania:
  1. Załącznik nr 12: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD <pobierz plik>
  2. Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS z dnia 05.02.2018 r. <pobierz plik>
 
 

Top