Komunikat nr 2 do naboru 11/2018 - nowy wzór załącznika nr 3 (przetwarzanie danych osobowych)


Komunikat nr 2
 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr 11/2018
 
(Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)
 
Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/18
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zmianie ulega Załącznik nr 3 do Ogłoszenia: Oświadczenie do LGD (przetwarzanie danych osobowych).
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowany załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 11/2018:

Do pobrania:
  1. Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański (przetwarzanie danych osobowych) <pobierz plik>
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  publikacji komunikatu (tj. 29.05.2018 r.).
 

Top