Komunikat nr 1 do naboru nr 13/2017- Programy Aktywności Lokalnej

Suchowola, dnia 29.05.2017 r.
 
 
 
Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 13/2017
 
(Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej 
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)
 
 

Na podstawie komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 26.05.2017 r., Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała Nr 214/2832/2017 z dnia 23 maja br.) zmianie uległy:
  1. wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowane przez podmioty inne niż LGD;
  2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) oraz załącznik nr 1 do porozumienia: Harmonogram płatności,
 
Ad 1) Zmiany we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD:
  • Załącznik nr 1 do umowy: Ogólne Warunki Umowy (OWU):
-        § 4 ust. 9 dodano zapis, zgodnie z którym harmonogram płatności w zakresie wskazanym w ust. 6 może być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy,
-        § 5 ust. 9 usunięto zapis „bądź wniosku o refundację”. Zmiana wynika z tego, że wniosek o refundację nie jest wnioskiem, w ramach którego przedkładane są dokumenty o których mowa.
-        § 24 ust. 1 wstawiono nowy punkt (jako 5), wskazujący na obowiązek wykorzystania SL2014 do przesyłania również korespondencji, w tym zgłaszania zmian dotyczących realizacji Projektu. W związku z nowym zapisem doprecyzowano, iż przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 6, a nie 5 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu;
  • Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności:
-        dodano oznaczenie Beneficjenta i Projektu, którego dotyczy harmonogram;
-        w przypisie zmieniono okres za jaki należy złożyć pierwszy wniosek o płatność: zmiana z jednego dnia na dwa dni;
 
Ad 2) Zmiany we wzorach Porozumienia - dla państwowych jednostek budżetowych:
  • Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe:
-        § 8 ust. 7 dodano zapis, zgodnie z którym harmonogram płatności w zakresie wskazanym w ust. 4 może być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy;
-        § 24 ust. 1 wstawiono nowy punkt (jako 5), wskazujący na obowiązek wykorzystania SL2014 do przesyłania również korespondencji, w tym zgłaszania zmian dotyczących realizacji Projektu. W związku z nowym zapisem doprecyzowano, iż przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 6, a nie 5 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu;
-        Załącznik nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie: Harmonogram płatności: dodano oznaczenie Beneficjenta i Projektu, którego dotyczy harmonogram;
 
  • Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe:
-        § 8 ust. 7 dodano zapis, zgodnie z którym harmonogram płatności w zakresie wskazanym w ust. 4 może być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy; dodatkowo dokonano zmian redakcyjnych;
-        § 22 ust. 1 wstawiono nowy punkt (jako 5), wskazujący na obowiązek wykorzystania SL2014 do przesyłania również korespondencji, w tym zgłaszania zmian dotyczących realizacji Projektu. W związku z nowym zapisem doprecyzowano, iż przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 6, a nie 5 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu;
-        Załącznik nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie: Harmonogram płatności: dodano oznaczenie Beneficjenta i Projektu, którego dotyczy harmonogram;
 
 
Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane załączniki do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 13/2017:
 
Do pobrania:
  1. Załącznik nr 12: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD <pobierz plik>
  2. Załącznik nr 13: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>
  3. Załącznik nr 14: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>
 
 

Top