Komunikat dotyczący zmiany zapisów w załączniku nr 1 do Naboru nr 4/2019 – doprecyzowanie zapisów w Warunkach udzielenia wsparcia

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów w załączniku nr 1 do Naboru nr 4/2019 – doprecyzowanie zapisów w  Warunkach udzielenia wsparcia

 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż doprecyzowaniu ulegają zapisy w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD:  
 
Nowe brzmienie zapisu:
Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy:

  • Wnioskodawcy, których projekty uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

  • Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Wpisanie do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych.

  • Projekt spełnia warunki udzielenia wsparcia, które obowiązywały w ramach właściwego naboru, których spełnienie umożliwiło rekomendowanie go do dofinansowania. Sytuacja, w której projekt na etapie podpisywania umowy nie spełnia kryteriów wyboru, skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie w świetle zapisów art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.”

 
Zapis nieaktualny:
„Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.”            
  
Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 - Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (Nabór nr 4/2019<pobierz załącznik>

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  12.07.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 
Uzasadnienie zmiany:
Zmiana zostaje wprowadzona na wniosek IZ RPOWP (która dokonuje zmian w regulaminach konkursów nierozstrzygniętych w osiach głównych programu) o naniesienie analogicznych zmian w trwających i nierozstrzygniętych naborach w LGD (tj. w ramach tych, w których nie zostały jeszcze podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie w związku z przyznaniem dofinansowania).

Top