Komunikat do naboru nr 4/2019 - związany ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie projektu

Komunikat dotyczący zmiany wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie  projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytucji Zarządzającej z dnia 30.10.2019 r.  zmianie uległ minimalny zakres umowy  o dofinansowanie  projektu współfinansowanego ze środków EFS oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).
 
Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów z EFS dotyczy:

  • wprowadzenia obowiązku stosowania zapisów Szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji danego rodzaju projektów,

  • zmiany zapisu dotyczących zrealizowania zadania objętego kwotą ryczałtową, ale niezgodnie z założeniami i standardami określonymi we wniosku o dofinansowanie,

  • modyfikacji zapisów dotyczących stawek jednostkowych.

Ponadto zmianie uległy zapisy OWU w następującym zakresie:

  • wprowadzenie informacji o możliwości zatrzymania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w przypadku wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości,

  • wykreślono obowiązek stosowania aspektów społecznych w ramach zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,

  • zmieniono zapisy dotyczące zasad wykorzystywania oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia pzp lub zasady konkurencyjności.

  
Do pobrania:

  1. Wzór umowy o dofinansowanie  projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD <pobierz załącznik>

  2. Komunikat Instytucji Zarządzającej z dnia 30.10.2019 r. <pobierz załącznik>

 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  22.10.2019 r., tj. dnia podjęcia uchwały nr 77/1215/2019 przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 
Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzone zmiany wynikają głównie ze zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 77/1215/2019 z dnia 22.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Top