Komunikat do naboru nr 4 - związany ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Komunikat dotyczący zmiany zapisów w załącznikach do Naboru nr 4/2019 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytucji Zarządzającej zmianie ulegają zapisy w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, tj. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD poprzez ich dostosowanie do nowej wersji 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie:

 • definicji personelu projektu,

 • katalogu wydatków niekwalifikowalnych,

 • katalogu kosztów pośrednich,

 • zwiększenia wartości progu środka trwałego wliczanego do limitu określonego w SZOOP.

Dostosowano również załączniki do Warunków udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD:

Aktualizacja wzoru wniosku wynika z udostępnienia nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.4 i 2.1.5), natomiast zmiany w Instrukcji dotyczą dostosowania zapisów dokumentu do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, przede wszystkim w zakresie:

 • rozliczenia projektów w oparciu o uproszczone metody,

 • definicji personelu projektu,

 • zwiększenia wartości progu środka trwałego wliczanego do limitu określonego w SZOOP.

 
Do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 - Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (Nabór nr 4/2019<pobierz załącznik>

 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS <pobierz załącznik>

 3. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS <pobierz załącznik>

 4. Wykaz zmian <pobierz plik>

 5. Komunikat Instytucji Zarządzającej z dnia 16.10.2019 r. <pobierz załącznik>

 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  16.10.2019 r.
 
Uzasadnienie zmiany:
Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Top