Komunikat do naboru nr 20/2018 - zmiana numeru naboru

Komunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 20/2018
 
(Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej 
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)
 
 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku z błędnie przyjętą numeracją ogłoszeń o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański, wprowadza się następującą zmianę w dokumentacji do naboru wniosków nr 20/2018:
 
  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  zmianie ulega nr naboru, który otrzymuje brzmienie: NABÓR nr 1/2018 (poprzedni numer widniejący w dokumentacji konkursowej: NABÓR nr 20/2018 jest nieaktualny).
  2. Powyższa zmiana skutkuje również analogiczną zmianą w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 6 programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  19.01.2018 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowaną treść ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 1/2018:
 
Do pobrania:
  1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków <pobierz plik>
  2. Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 6 programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <pobierz plik>
 
 

Top