Komunikat do naboru nr 16/2018 - zmiana zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • Umowa – wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020;

  • Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności – usunięto kolumnę dot. Kwoty planowanych całkowitych wydatków kwalifikowalnych do rozliczenia;

  • Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych – wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;

  • Zmian redakcyjnych.

 
Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.
 
Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania - Fundusz Biebrzański:
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-058/18 – Nabór nr 16/2018
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-059/18 – Nabór nr 15/2018
 

W załączeniu uaktualniony w ww. zakresie załącznik do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS:

  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami <pobierz wzór umowy>

Komunikat obowiązuje od dnia publikacji komunikatu.

Top