Komunikat do naboru nr 13/2019 dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu

Komunikat dotyczący zmiany zapisów umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

  1. Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów z EFS dotyczy wprowadzenia ograniczenia w ponoszeniu wydatków w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji Projektu dla projektów, których okres realizacji kończy się w grudniu 2023 r.

  2. Zapisy OWU zmianie uległy w następującym zakresie:

    • doprecyzowanie informacji w zakresie aktualizacji harmonogramu płatności przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy,

    • wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjent może być zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów księgowych uczestników projektu,

    • doprecyzowanie zapisów dotyczących nieprawidłowości (§ 9),

  3. Zmiana Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczy aktualizacji w załączniku nr 6, tj. Oświadczeniu uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, danych administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych. Zmiana związana jest ze zmianą nazwy ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego.

 
W załączeniu uaktualniony w ww. zakresie załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków:

  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami <pobierz plik>

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  11.03.2020 r. (tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego).
 
Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 108/1759/2020 z dnia 11.03.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Top