Komunikat do naboru nr: 13/2017, 15/2017, 1/2018, 6/2018 - zmiany wzorów umów


Komunikat do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
(dotyczy naborów nr: 13/2017, 15/2017, 1/2018, 6/2018)

  
 

Na podstawie komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 27.04.2018 r., Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. ) zmianie uległy:

  1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz
    z załącznikami.

  2. wzór minimalnego zakresu porozumienia  o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla  państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.


Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie, jak  również treści Ogólnych Warunków Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie możliwości dokonania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu uznanych za kwalifikowalne we wnioskach o płatność, doprecyzowania terminów wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zobowiązania wnioskodawców do stosowania aspektów społecznych (a nie jak dotychczas klauzul społecznych), zwolnienie z obowiązku dołączania wyciągów bankowych do wniosku o płatność, a także wprowadzenia możliwości częściowego rozliczenia projektu w sytuacji rozwiązania umowy o dofinansowanie za porozumiem stron. Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.
 
 
Wprowadzane zmiany we wzorach umów oraz załącznikach, w szczególności w OWU mają zastosowanie do następujących naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański:
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-024/17 – nabór nr 13/2017
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/17 – nabór nr 15/2017
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/17 – nabór nr 1/2018
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/18 – nabór nr 6/2018

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS:

  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami <pobierz plik>

  2. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>

  3. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>

Pełna treść komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 27.04.2018 r. <pobierz plik>
 

Top