Komunikat do naboru nr 12/2018 - zmiana zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami
 
Na podstawie komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 24.08.2018 r., Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • Umowa – wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020;
  • Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności – usunięto kolumnę dot. Kwoty planowanych całkowitych wydatków kwalifikowalnych do rozliczenia;
  • Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych – wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
  • Zmian redakcyjnych.
 
Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.
 
W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.
 
Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania - Fundusz Biebrzański:
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/17 – Nabór nr 15/2017
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/17 – Nabór nr 1/2018
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/18 – Nabór nr 12/2018
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-038/18 – Nabór nr 13/2018
 
W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załącznik do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS:
  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami <pobierz wzór umowy>
 
Pełna treść komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 24.08.2018 r. 
<pobierz plik>
 
Komunikat obowiązuje od dnia publikacji komunikatu.

Top