Zgłoś pomysł na projekt !!!

Zgłoś pomysł na projekt !!!Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański  rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.
W skład LGD wchodzą gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Sztabin, Suchowola, Trzcianne.
W ramach prac nad Strategią każdy mieszkaniec w/w gmin może złożyć swój własny pomysł na projekt, który być może zostanie w przyszłości zrealizowany. Państwa pomysły posłużą Lokalnej Grupie Działania na lepsze zaplanowanie przyszłych działań.
Projekty mogą być zarówno budowlane np. budowa jakiegoś obiektu, drogi, ścieżki, itd., dotyczyć wyposażenia np. szkoły, domu kultury, świetlicy lub też mogą być to projekty społeczne, np. organizacja wydarzenia kulturalnego, szkolenia, spotkania, itp. Można proponować dowolne projekty wynikając z potrzeb społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności.

Pomysł na projekt powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. rozwiązuje lub ogranicza jednocześnie problem społeczny i/lub techniczny i/lub środowiskowy,

  2. będzie realizowany wspólnie przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych gmin (lub spoza LGD lub nawet partnerów zagranicznych),

  3. aktywizuje młodych ludzi,

  4. aktywizuje seniorów,

  5. jest innowacyjny, tzn. taki jakiego dotychczas w gminie nie realizowano,

  6. wspiera pozarolniczą działalność gospodarstw rolnych,

  7. wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne.


Formularz <pobierz formularz> można dostarczyć do 16.12.2022 w następujący sposób:

  1. wypełnić w czasie konsultacji i przekazać prowadzącym spotkania konsultacyjne w gminach,

  2. pocztą elektroniczna na adres: sekretariat@biebrza-leader.pl,

  3. wypełnić elektronicznie na stronie: https://pomysl-na-projekt.webankieta.pl/

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA POMYSŁÓW!!!

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Top