Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 26.09.2022 roku

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 26.09.2022 roku

Członkowie stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
 
 
 
Zapraszam członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 26.09.2022 r., o godz. 12.00 w  biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Plac Kościuszki 21 (w przypadku braku  quorum drugi termin o godz. 12.30).


Propozycja do porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie protokołu nr XVI/2021 z dnia 15.06.2021 r.

 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2021.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

 10. Sprawy bieżące stowarzyszenia.

 11. Zamknięcie posiedzenia.

  

                                                         Z poważaniem
                                                   
                                                      Michał Matyskiel
                                                        Prezes Zarządu
                                Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański


Projekty uchwał <pobierz plik>

Top